Αρχική > Τα νέα μας > 2η Προκήρυξη Ερευνητ...

2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Βασικό κριτήριο της αξιολόγησης των προτάσεων είναι ο βαθμός της επιστημονικής ποιότητας, αριστείας, η πρωτοτυπία και η δυνατότητα υλοποίησης του προτεινόμενου ερευνητικού έργου καθώς και το επιστημονικό προφίλ του μεταδιδακτορικού ερευνητή-επιστημονικού υπεύθυνου της πρότασης.

12.12.2018

Προκηρύχθηκαν για δεύτερη φορά τα ερευνητικά έργα από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τις 30.1.2019 έως τις 6.3.2019 ηλεκτρονικά μόνο στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 16.580.000€.
 
Η δεύτερη προκήρυξη διαφέρει από την πρώτη σε αρκετά σημεία. Μπορούν να γίνουν μόνο ατομικές αιτήσεις, από έναν/μία μεταδιδάκτορα δηλαδή, σε εννέα επιστημονικές περιοχές: Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας), Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα, Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας, Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Περιβάλλον και Ενέργεια, και τέλος, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας. 
 
Βασικό κριτήριο της αξιολόγησης των προτάσεων είναι ο βαθμός της επιστημονικής ποιότητας, αριστείας, η πρωτοτυπία και η δυνατότητα υλοποίησης του προτεινόμενου ερευνητικού έργου καθώς και το επιστημονικό προφίλ του μεταδιδακτορικού ερευνητή-επιστημονικού υπεύθυνου της πρότασης. Η διαδικασία της αξιολόγησης των Προτάσεων θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις. Και στις δύο φάσεις η ερευνητική πρόταση θα αξιολογηθεί για κάθε ένα από τα δύο βασικά κριτήρια αξιολόγησης της πρότασης, δηλαδή τον επιστημονικό υπεύθυνο (30% της συνολικής βαθμολογίας) και το ερευνητικό έργο (70% της συνολικής βαθμολογίας). Οι προτάσεις θα καταταχθούν ανάλογα με το αν καλύπτουν πλήρως τα κριτήρια της 1ης φάσης αξιολόγησης ή όχι. Αυτές που θα καλύπτουν πλήρως τα κριτήρια της 1ης φάσης, θα περάσουν στη 2η φάση αξιολόγησης. 
Η διάρκεια των ερευνητικών Έργων μπορεί να είναι από 24 έως 36 μήνες. Η Προκήρυξη και ο Οδηγός Διαχείρισης της Προκήρυξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΔΕΚ.
 
Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για την παρούσα Προκήρυξη θα παρέχονται από το Τμήμα Ερευνητικών Έργων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email: askelidekpd@elidek.gr και στα τηλέφωνα 210-6412410, 210-6412420. Τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική υποβολή των Προτάσεων θα παρέχεται αποκλειστικά στο email: helppd@elidek.gr.

Πηγή: ΕΛΙΔΕΚ
Tags: Υποτροφίες, ΕΛΙΔΕΚ, Μεταδιδακτορική Έρευνα

Μάθετε Περισσότερα