Χρήσιμες Πληροφορίες

Αναγνώριση τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων

ΔΟΑΤΑΠ

Αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης.

Μάθε περισσότερα

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στην Ε.Ε.

Το επάγγελμά σας μπορεί να είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στη χώρα της ΕΕ όπου σκοπεύετε να εγκατασταθείτε.

Μάθε περισσότερα

Ισοτιμίες Τίτλων

Χορήγηση ισοτιμιών τίτλων σπουδών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Μάθε περισσότερα

Δικαστικά - Οικογενειακά Θέματα

Διασυνοριακά οικογενειακά θέματα και ζητήματα κληρονομιάς εντός της Ε.Ε.

Θέματα και ζητήματα κληρονομιάς εντός Ε.Ε.

Μάθε περισσότερα

Επίδοση δικογράφων – Αναζήτηση/δημοσίευση διαθήκης – Συλλήψεις, κρατήσεις και φυλακίσεις Ελλήνων στο εξωτερικό

Οι δικαστικές υποθέσεις αποτελούν κατεξοχήν αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Μάθε περισσότερα

Η διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης

Η διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης πρόκειται να λειτουργήσει ως μια ηλεκτρονική υπηρεσία “μιας στάσης” στον τομέα της δικαιοσύνης.

Μάθε περισσότερα

Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα

Βάση δεδομένων ευκαιριών εκπαίδευσης/κατάρτισης

Ο «Πλοηγός» δημιουργήθηκε από τον ΕΟΠΠΕΠ με σκοπό την παροχή πληροφόρησης σε όλους τους Έλληνες πολίτες για τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχονται στη χώρα μας σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα και όλους τους τύπους εκπαίδευσης.

Μάθε περισσότερα

Τεχνολογικοί Φορείς

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ / ΕΔΕΤ ΑΕ Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας / ΕΕΑΕ Επιστημονικό Πάρκο Πατρών / ΕΠΠ AE Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας / ΚΔΕΜΤ-ΝΟΗΣΙΣ

Μάθε περισσότερα

Ερευνητικοί Φορείς

Αθηνά – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / ΕΑΑ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / ΕΙΕ Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / ΕΚΕΤΑ Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” / ΕΚΕΦΕ “Δ” Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών / ΕΚΚΕ Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ / ΕΙΠ Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών / ΕΛΚΕΘΕ Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμιγκ” / ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμιγκ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / ΙΤΕ.

Μάθε περισσότερα

Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

Ενημέρωση για προγράμματα σπουδών, Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα.

Μάθε περισσότερα

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ιδρύθηκε το 1951 και από τότε έχει μια μακρόχρονη πορεία ιστορικής συμβολής στην προώθηση της εκπαίδευσης, των επιστημών, της τέχνης, της γλώσσας και του Ελληνικού πολιτισμού. 

Μάθε περισσότερα

Ελληνική γλώσσα

Προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης- Πανεπιστήμιο Πατρών

Παροχή βοήθειας σε ομογενείς και αλλοδαπούς να γνωρίσουν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό

Μάθε περισσότερα

Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, πιστοποίηση του βαθμού γνώσης της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Μάθε περισσότερα

Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών- Πανεπιστήμιο Κρήτης

Προώθηση θεμάτων παιδείας και εκπαίδευσης των Ελλήνων της διασποράς και ιδιαίτερα των αποδήμων Ελλήνων, των παλιννοστούντων Ελλήνων και των αλλοδαπών στην Ελλάδα.

Μάθε περισσότερα

Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων με κύριο άξονα την αγάπη της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, τη διαπολιτισμική και πολυπολιτισμική επαφή και αλληλεπίδραση νέων ανθρώπων από όλο τον κόσμο.

Μάθε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Πιστοποίηση Ελληνομάθειας: υποστήριξη της διδασκαλίας / εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ως ξένης / δεύτερης

Μάθε περισσότερα

Πύλη για την ελληνική γλώσσα

Παροχή ηλεκτρονικών εργαλείων (ηλεκτρονικά λεξικά, σώματα κειμένων) και υποστηρικτικού υλικού για τη μελέτη και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό.

Μάθε περισσότερα

Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς και ομογενείς, μαθήματα για ειδικούς σκοπούς καθώς και σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, πιστοποίηση του βαθμού γνώσης της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Μάθε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα

Equifund (Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών)

Πρωτοβουλία για την απελευθέρωση νέων κοινωνικών και οικονομικών δυνατοτήτων, με στόχο την αξιοποίηση του σημαντικού ανθρώπινου κεφαλαίου στην Ελλάδα και την ελληνική διασπορά.

Μάθε περισσότερα

Startup επιχειρήσεις

Σημείο πληροφόρησης, δικτύωσης και συνεργασίας που στοχεύει στη δημιουργία μιας νέας γενιάς επιχειρηματιών στην Ελλάδα

Μάθε περισσότερα

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων

Δυνατότητες επιδότησης για αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.

Μάθε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος (Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων)

Σκοπός του νόμου είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων Διεύθυνση: Λέκκα 23-25 (5ος όροφος), Αθήνα Email: infodesk@mnec.gr Τηλ: +30 210 3258800 – 804

Μάθε περισσότερα

Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού

Πληροφορίες για εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες: Νίκης 5-7, 10180, Αθήνα Τηλ: 210 3332312 kee@mnec.gr.

Μάθε περισσότερα

Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης

Αποτελεί συνδετικό κρίκο στον οικονομικό κύκλο της χρηματοδότησης μεταξύ της μικρομεσαίας επιχείρησης και της τράπεζας, αναλαμβάνοντας εκείνο το μέρος του επιχειρηματικού κίνδυνου της μικρομεσαίας επιχείρησης που δεν αναλαμβάνει η τράπεζα.

Μάθε περισσότερα

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης(Β’ Κύκλος)

Η Δράση προσφέρει την ευκαιρία στους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να ιδρύσουν επιχείρηση στο αντικείμενο των σπουδών τους ή αν έχουν ήδη σχετική ατομική επιχείρηση να την ενισχύσουν, για περαιτέρω ανάπτυξη

Μάθε περισσότερα

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

Μάθε περισσότερα

Επιχειρούμε Έξω

Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Μάθε περισσότερα

ΕΣΠΑ (Προγράμματα για επιχειρήσεις)

Αναλυτικές πληροφορίες για επιχειρησιακά προγράμματα

Μάθε περισσότερα

Κοινωνική οικονομία

Ενημέρωση για διαδικασίες όπως η σύσταση Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Μάθε περισσότερα

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέας καινοτόμου επιχείρησης.

Μάθε περισσότερα

Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και διασυνοριακά θέματα

Οδηγίες πάνω σε θέματα όπως σύσταση επιχείρησης και φορολογία.

Μάθε περισσότερα

Προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και προώθηση εξαγωγών (Enterprise Greece)

Πληροφορίες για επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα σε όλους του κλάδους αιχμής

Μάθε περισσότερα

Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σύστασης Επιχειρήσεων

Ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία ο ενδιαφερόμενος κάνει ο ίδιος τη σύσταση της εταιρείας του, χωρίς να απαιτείται να επισκεφθεί οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία.

Μάθε περισσότερα

Ιθαγένεια Άδειες Παραμονής Visa

Άδειες Διαμονής

Πληροφορίες για την έκδοση άδειας διαμονής.

Μάθε περισσότερα

Θεωρήσεις εισόδου (visas)

Στην ενότητα  αυτή περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με θέματα θεωρήσεων εισόδου είτε  για Έλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό είτε για ξένους που ταξιδεύουν στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στο χώρο SCHENGEN.

Μάθε περισσότερα

Κτήση ελληνικής ιθαγένειας – Πληροφορίες από Υπουργείο Εσωτερικών

Πληροφορίες για την Κτήση ελληνικής ιθαγένειας

Μάθε περισσότερα

Κοινωνική Ασφάλιση και Παροχές

Κεντρική υπηρεσία ΙΡΙΔΑ – πληροφοριακό σύστημα για τη ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων και εργασιών.

Η ΙΡΙΔΑ είναι η κεντρική υπηρεσία ενημέρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών που χρησιμοποιείται για τη ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων και εργασιών. Δημιουργήθηκε για να παρέχει π.χ. έγκριση, πρωτοκόλληση και διανομή των εγγράφων, την τροποποίηση των περιεχομένων των προς έγκριση εγγράφων με ξεχωριστό χρώμα γραφής για κάθε όργανο και πολλές ακόμα διεργασίες του Δημοσίου.

Μάθε περισσότερα

Διακρατικές Συμβάσεις και Σχέσεις με Διεθνείς Οργανισμούς στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης

Πληροφορίες για τις Διακρατικές Συμβάσεις και Σχέσεις στον τομές της κοινωνικής ασφάλισης.

Μάθε περισσότερα

Διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

Παροχή πληροφοριών σε ασθενείς, παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και γενικότερα επαγγελματίες του χώρου της υγείας σχετικά με τη διασυνοριακή περίθαλψη σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μάθε περισσότερα

Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης εντός ΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Διαβάστε για να μάθετε πότε μπορείτε να ζητήσετε κάποιο επίδομα κοινωνικής ασφάλισης, τι δικαιούστε και πώς μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση.

Μάθε περισσότερα

Εφαρμογή Κανονισμών Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπουργείο Εργασίας)

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει συμφωνηθεί και εφαρμόζονται κανόνες για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας οι οποίοι είναι κοινοί και ενιαίοι σε όλα τα Κράτη-Μέλη.

Μάθε περισσότερα

Συντονισμός κοινωνικής ασφάλισης σε επίπεδο ΕΕ

Όλες οι πληροφορίες για την κοινωνική ασφάλιση σε επίπεδο Ε.Ε.

Μάθε περισσότερα

Συνυπολογισμός χρόνου ασφάλισης στο εξωτερικό

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις κοινωνικές παροχές που δικαιούστε όταν μετακινείστε εντός της ΕΕ, του ΕΟΧ και στην Ελβετία.

Μάθε περισσότερα

Πρεσβείες Υπουργείο Εξωτερικών

Μεταφραστική Υπηρεσία

Βάσει της ελληνικής νομοθεσίας (άρθρο 36 Κώδικα Δικηγόρων), επίσημες μεταφράσεις εκδίδονται και από Δικηγόρους με πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μεταφράζουν. Σε περίπτωση, ωστόσο, χρήσης του προς μετάφραση εγγράφου στο εξωτερικό, προτείνεται να διευκρινισθεί με τον εκάστοτε αλλοδαπό φορέα ότι αποδέχονται μεταφράσεις από Έλληνες Δικηγόρους.

Μάθε περισσότερα

Διοικητικές Υπηρεσίες ΥΠΕΞ

(Διαβατήρια, Νοσήλια, Φορολογικά, Τελωνειακά, Μετοικεσίες, Στρατολογικά, Ληξιαρχικές Πράξεις, Πληρεξούσια, Μεταφορά Σορού, Οστών και Τέφρας)

Μάθε περισσότερα

Πληροφορίες επικοινωνίας με τις κατά τόπους Πρεσβείες

Στοιχεία επικοινωνίας με τις Πρεσβείες ανά χώρα.

Μάθε περισσότερα

Τμήμα Επικυρώσεων Υπουργείου Εξωτερικών

Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων Ελλήνων

Μάθε περισσότερα

Υπηρεσίες που παρέχονται από τα Προξενεία

Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται στην υπηρεσία των Ελλήνων πολιτών και των ομογενών για τη διεκπεραίωση διαδικαστικών υποθέσεων αλλά και σε περίπτωση που χρειαστεί εκτάκτως η συνδρομή του στην αλλοδαπή.

Μάθε περισσότερα

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

Αναβολή στράτευσης

Πληροφορίες για την αναβολή στράτευσης.

Μάθε περισσότερα

Αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας σε Ένοπλες Δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο χρόνος κατά τον οποίο Έλληνες, ακόμα και πριν την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, υπηρέτησαν οποτεδήποτε ενόπλως με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζεται προς κάλυψη της στρατιωτικής τους θητείας και των τυχόν πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεων που υπέχουν. Όσοι δεν καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις ανωτέρω υποχρεώσεις μπορούν να εξαγοράσουν εντός διμήνου το υπόλοιπο αυτών, μετά προηγούμενη αναγνώριση 3 τουλάχιστον μηνών ένοπλης υπηρεσίας σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μάθε περισσότερα

Απαλλαγή από στράτευση

Πληροφορίες για την απαλλαγή υποχρεωτικής στράτευσης

Μάθε περισσότερα

Εξαγορά υπολοίπου θητείας

Υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς του υπολοίπου της θητείας, εφόσον έχει συμπληρώσει κανείς το τριακοστό τρίτο έτος (33ο) έτος της ηλικίας του και καταταγεί για να εκπληρώσει χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας είκοσι (20) ημερών.

Μάθε περισσότερα

Πληροφορίες Κατάταξης για μονίμους κατοίκους εξωτερικού

Λεπτομέρειες κατάταξης μόνιμων κατοίκων εξωτερικού.

Μάθε περισσότερα

Ερευνητές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN) (αναβολή στράτευσης)

Αναβολή Κατάταξης για τους Ερευνητές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN)

Μάθε περισσότερα

Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό (αναβολή στράτευσης)

Αναβολή κατάταξης κατόχων διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό.

Μάθε περισσότερα

Πληροφορίες για στρατολογικά θέματα που αφορούν σε μόνιμους κατοίκους εξωτερικού

Σημειώνεται ότι στην παρούσα ενότητα γίνεται γενική μόνο αναφορά όσων προβλέπονται για τις στρατιωτικές υποχρεώσεις σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα. Για τα ειδικώς ισχύοντα στην περίπτωση κάθε ενδιαφερομένου, προτείνεται να επικοινωνείτε με τα κατά τόπους στρατολογικά γραφεία ή τα αρμόδια για τη στρατολογία τμήματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Μάθε περισσότερα

Φορολογία

Διασυνοριακά φορολογικά ζητήματα πολιτών εντός της Ε.Ε.

Αναλυτικά Εθνικοί νόμοι και διακρατικές συμφωνίες φορολόγησης  για όσους περνούν κάποια χρονικά διαστήματα σε χώρες της ΕΕ εκτός της δικής τους.

Μάθε περισσότερα

Αποφυγή Διπλής Φορολογίας

Πληροφορίες για Πολίτες και Επιχειρήσεις όσον αφορά καθεστώς πληρωμών, νόμισμα, τελωνειακές πληροφορίες, θέματα διεθνούς διοικητικής συνεργασίας κ.ο.κ.

Μάθε περισσότερα

Πληροφορίες για Πολίτες και Επιχειρήσεις

Καθεστώς πληρωμών, νόμισμα, τελωνειακές πληροφορίες, θέματα διεθνούς διοικητικής συνεργασίας κ.ο.κ.

Μάθε περισσότερα

Θέματα διεθνούς φορολογικού και τελωνειακού περιεχομένου

Βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες και έντυπα που αφορούν στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογία

Μάθε περισσότερα

Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

Συγκεντρωμένες οι Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Μάθε περισσότερα

e - Δημόσια Διοίκηση

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Υπουργείου Οικονομικών

Π.χ. e-παράβολο, μητρώο αξιών μεταβιβάσεων ακινήτων, e-Aιτήσεις προς τις Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας, e-ΑΠΑΑ Προσδιορισμός Αντικειμενικής Αξίας Ακινήτων – Εκτιμήσεις Τιμών Ζώνης κ.ά.

Μάθε περισσότερα

Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της δημόσιας διοίκησης «ΕΡΜΗΣ»

Η Πύλη «ΕΡΜΗΣ» αποτελεί την Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της δημόσιας διοίκησης, παρέχοντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις πληροφόρηση και ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Μάθε περισσότερα

Κτηματολόγιο

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες του Κτηματολογίου.

Μάθε περισσότερα

Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXISnet)

Σύνδεση στον λογαριασμό σας TAXISnet.

Μάθε περισσότερα

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.