Η Πρωτοβουλία

Οι “Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας” δημιουργήθηκαν τον Αύγουστο του 2017. Στόχος της Πρωτοβουλίας είναι η δικτύωση των Ελλήνων ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής και επαγγελματικής τους απασχόλησης, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας μεταξύ τους και, ευρύτερα, στην ανάπτυξη της χώρας.

Η Πρωτοβουλία επιδιώκει την αξιοποίηση της γνώσης και τεχνογνωσίας των Ελλήνων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, και όχι κατ’ ανάγκη ή αποκλειστικά στον επαναπατρισμό τους. Η εν λόγω προτεραιότητα εδράζεται και στη μεγάλη σημασία των ψηφιακών μέσων ως ‘διαμεσολαβητές’ αυτής της δικτύωσης και στην αναγνώριση ότι, στη παρούσα φάση, η επιστροφή στη χώρα δεν αποτελεί κεντρική προτεραιότητα όλων των Ελλήνων του εξωτερικού.

Αυτό αποτελεί ειδοποιό διαφορά σε σύγκριση με άλλες αντίστοιχες εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες.

Πώς το πετυχαίνει αυτό;

Η αναβαθμισμένη Ψηφιακή Πλατφόρμα της Πρωτοβουλίας αποτελεί το κεντρικό εργαλείο και μηχανισμό δικτύωσης για την επίτευξη των στόχων της Πρωτοβουλίας.

Μέσω της Πλατφόρμας, προωθούνται σε μέλη του δικτύου, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, στοχευμένες υπηρεσίες διασύνδεσης και συμμετοχής σε διαδικτυακές ημερίδες και webinars. Επίσης, παρέχεται επεξεργασμένη πληροφόρηση για χρηματοδοτικά μέσα και υποτροφίες, καθώς και εξειδικευμένη καθοδήγηση σε θέματα ενδιαφέροντος των μελών. Η Πρωτοβουλία, που υλοποιείται από το ΕΚΤ, αξιοποιεί τη συσσωρευμένη εμπειρία, τεχνογνωσία, εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, αλλά και τα εργαλεία και την ψηφιακή υποδομή που διαθέτει ο οργανισμός.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας και με κεντρικό άξονα τη λειτουργία μιας σύγχρονης Ψηφιακής Πλατφόρμας, υλοποιούνται δράσεις, εκδηλώσεις και στοχευμένες υπηρεσίες, οι οποίες καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

Ενίσχυση δικτύωσης

Η επιδίωξη είναι η δικτύωση των Ελλήνων επιστημόνων, επαγγελματιών και επιχειρηματιών εντός και εκτός της χώρας. Στόχος είναι η δημιουργική αλληλεπίδραση, η ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών και η επίτευξη συνεργασιών με αμοιβαίο όφελος των εμπλεκομένων και της Ελλάδας, αφού έτσι αναπτύσσει δυναμικούς δεσμούς με το ανθρώπινο δυναμικό της, γεγονός το οποίο δύναται να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την επιστροφή τους.

Προβολή των Ελλήνων εντός και εκτός χώρας

Η επιδίωξη είναι η προβολή των Ελλήνων που ζουν και δραστηριοποιούνται εντός και εκτός της χώρας. Στόχος είναι ο επαναπροσδιορισμός της εικόνας της χώρας και η ανάδειξη του δυναμικού της προσώπου. Αυτό δύναται να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης για Έλληνες όπου και αν βρίσκονται και να αποτελέσει βήμα νέων συνεργασιών.

Χαρτογράφηση ανθρώπινου δυναμικού

Η επιδίωξη είναι η χαρτογράφηση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της Ελλάδας στο εξωτερικό. Στόχος είναι η κατανόηση της χωρικής, επαγγελματικής και επιστημονικής κινητικότητας, κατανόηση που θα συνδράμει στον προσδιορισμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτού του πληθυσμού, στην κατά το δυνατόν ποσοτική και ποιοτική τεκμηρίωση του φαινομένου της διαρροής του ανθρώπινου κεφαλαίου, και θα συμβάλει στην χάραξη των αντίστοιχων δημόσιων πολιτικών.

Προς τούτο, η Πρωτοβουλία αξιοποιεί την υποδομή, μεθοδολογία ερευνών και ταξινομικά σχήματα που ακολουθεί το ΕΚΤ κατά την υλοποίηση των πρωτογενών του ερευνών (ως Εθνική Στατιστική Αρχή σε θέματα ΕΤΑΚ). Αυτό θα επιτρέψει την κατηγοριοποίηση των εγγεγραμμένων στην πλατφόρμα σύμφωνα με τα ισχύοντα, διεθνώς, ταξινομικά σχήματα και έτσι την καλύτερη και επιχειρησιακά αποτελεσματικότερη συσχέτιση με αντίστοιχες επιχειρηματικές ανάγκες.

Παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης

Η επιδίωξη είναι η παροχή εξειδικευμένης και επικαιροποιημένης πληροφόρησης για εθνικά ή και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης και κινήτρων για επιχειρηματικές δραστηριότητες, υποτροφίες και ευκαιρίες κατάρτισης, σημαντικές ειδήσεις σχετικά με την ελληνική οικονομία και κοινωνία, καθώς και ενημέρωση για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τους Έλληνες του εξωτερικού. Στόχος είναι η υποστήριξη της επιχειρηματικής και ερευνητικής δραστηριότητας στη χώρα και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της.

Φορείς Υλοποίησης

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει ως βασική του αποστολή τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, προγραμματισμό και υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας με στόχους την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας της οικονομίας, καθώς και την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής.

Μάθετε περισσότερα: www.mindev.gov.gr/

Ο ρόλος του ΕΚΤ για την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί είναι καίριος, αφού παρέχει όλο το επιστημονικό υπόβαθρο, τα εργαλεία, την τεχνογνωσία και τα ερευνητικά δεδομένα που απαιτεί μια τόσο κρίσιμη αλλά και οραματική δράση. Εκ του θεσμικού του ρόλου το ΕΚΤ συνδράμει στην χαρτογράφηση, παρακολούθηση και αξιοποίηση των χαρακτηριστικών του εξειδικευμένου εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού. Η ανάπτυξη και υλοποίηση της πρωτοβουλίας αξιοποιεί τον ειδικό θεσμικό και επιχειρησιακό ρόλο του ΕΚΤ, εξυπηρετώντας αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος.

Το ΕΚΤ είναι ένας δημόσιος οργανισμός ο οποίος εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Παρέχει ευρεία πληροφόρηση για θέματα έρευνας και καινοτομίας, υποστηρίζει τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, προωθεί την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, παρέχει δεδομένα για την ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, και παράγει στατιστικές και δείκτες για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στην Ελλάδα.

Η ηλεκτρονική υποδομή που λειτουργεί και αναπτύσσει το ΕΚΤ εξυπηρετεί εθνικούς ρόλους, παρέχει προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον κόσμο της έρευνας και της καινοτομίας, ενισχύει την ανοικτή πρόσβαση στη γνώση και διασφαλίζει πρόσβαση στους χρήστες ανα πάσα στιγμή.

Συνολικά, με την εμπειρία που διαθέτει σε εθνικές δράσεις οι οποίες αφορούν σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, σε θέματα τεκμηρίωσης, τεχνολογικής ανάπτυξης, καινοτομίας, ακαδημαϊκής διασύνδεσης, μελέτης και ανατροφοδότησης κειμένων, το ΕΚΤ χαράσσει κατευθυντήριες γραμμές για περαιτέρω βελτίωση και διεύρυνση της πρωτοβουλίας “Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας” και υλοποιεί μέσα από τις υπηρεσίες που υλοποιούν τους παραπάνω στόχους μια άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα κοινωνικά ωφέλιμη δράση.

Μάθετε περισσότερα: www.ekt.gr

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.