Αρχική > Προγράμματα Χρηματοδότησης > Ολοκληρωμένα χωρικά ...

Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια - αλυσίδες αξίας

Στόχος

Στόχους του καθεστώτος «​Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια» αποτελούν η αύξηση, η προστασία της απασχόλησης, καθώς και η περιφερειακή σύγκλιση μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μιας περιοχής και της ενίσχυσης των τοπικών διασυνδέσεων.

Ποιες επιχειρήσεις επωφελούνται και δικαιούνται να υπαχθούν

Γενικά

Ενισχύονται επιχειρήσεις και συνεργατικοί σχηματισμοί που συμμετέχουν σε κλαδικά ή τοπικά παραγωγικά συστήματα ή σε επιμέρους παραγωγικές αλυσίδες αξίας, που είναι δυνατό να αναπτύσσονται σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο, με υποχρεωτική συμμετοχή τουλάχιστον οκτώ φορέων. Εκτός των επιχειρήσεων και των συνεργατικών σχηματισμών στα επενδυτικά σχήματα μπορούν να συμμετέχουν οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλοι συναφείς οικονομικοί παράγοντες.

Διαδικασία

Το Επενδυτικό σχήμα υποβάλλει πρόταση ολοκληρωμένου επενδυτικού προγράμματος (συνολικό πλαίσιο δράσεων με ολοκληρωμένη χωρική ή/και κλαδική πρόταση ανάπτυξης με πολλαπλασιαστικά οφέλη).
Η πρόταση αξιολογείται σε δύο - παράλληλα - στάδια:  
α) αξιολογείται η μελέτη σκοπιμότητας της συνολικής παρέμβασης και  
β) οι αιτήσεις υπαγωγής των μεμονωμένων επιχειρήσεων και των clusters  
Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης ενισχύονται οι δαπάνες των επιχειρήσεων και των cluster που συμμετέχουν στο σχήμα.

Ποιες δαπάνες μπορούν να ενισχυθούν και με ποιόν τρόπο

Ενισχυόμενες δαπάνες
Οι δαπάνες που ενισχύονται καθορίζονται από τον τύπο του υπαγόμενου φορέα

Είδη ενίσχυσης

Για Επιχειρήσεις:
φορολογική απαλλαγή,  επιχορήγηση (με την εξαίρεση των μεγάλων επιχειρήσεων), επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

Για Συνεργατικούς σχηματισμούς: ​
Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 55 του Α.Ν.

Διαφορές με άλλα καθεστώτα του νόμου

Το καθεστώς αποτελεί πολυεπίπεδη παρέμβαση ενίσχυσης τοπικών και περιφερειακών αλυσίδων αξίας. Υπό αυτό το πρίσμα τα «Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια» αποτελούν παρέμβαση μεγάλης κλίμακας, η οποία συντίθεται από επιμέρους παρεμβάσεις των λοιπών καθεστώτων του νόμου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/default.htm

 

Επικοινωνία

ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση Έγκρισης & Παρακολούθησης Επενδύσεων

Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων

Διεύθυνση: Λέκκα 23-25, 5ος όροφος, Τ.Κ. 10562 Αθήνα

Email: infodesk@mnec.gr

Τηλ: +30 210 3258800 - 804