Αρχική > Προγράμματα Χρηματοδότησης > Συνέργειες και δικτυ...

Συνέργειες και δικτυώσεις

Στόχος

Στόχος του καθεστώτος «Συνέργειες και Δικτυώσεις» είναι, μέσω της ενίσχυσης κοινών δράσεων, η προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις επιχειρηματικές συστάδες (cluster), καθώς και η αύξηση των σημαντικών οικονομιών που δύνανται να παραχθούν για το σύνολο της οικονομίας από τη δημιουργία πυκνών οριζόντιων και κάθετων δικτυώσεων, μέσω της διασποράς της συνεργατικής κουλτούρας στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Ειδικότεροι στόχοι είναι οι εξής:

 • ενίσχυση της εξαγωγικής ετοιμότητας και της ανταγωνιστικότητας και κλιμάκωση της κρίσιμης μάζας των εξαγωγών των τοπικών επιχειρήσεων
 • προώθηση της ανάπτυξης των βιομηχανικών συστάδων σε λειτουργικές περιοχές εντός των αλυσίδων αξίας
 • διευκόλυνση της ικανότητας και της θεσμικής συνεργασίας για τη διοίκηση των συστάδων
 • ανάπτυξη τεχνολογικών κοινοπραξιών και ανάπτυξη δυνατοτήτων παροχής συμβουλών στον τομέα
 • συμβουλών στον τομέα ανάπτυξης των κλάδων μέσω μιας ριζοσπαστικής προσέγγισης κλαδικής ανάπτυξης.

Ποιες επιχειρήσεις επωφελούνται και δικαιούνται να υπαχθούν

Γενικά

Στο καθεστώς «Συνέργειες και Δικτυώσεις» ε​ίναι δυνατή η συμμετοχή επιχειρήσεων, αλλά και οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και άλλων συναφών οικονομικών παραγόντων.
Τα σχήματα συνέργειας – δικτύωσης λειτουργούν υπό μορφή εταιρίας ή Κοινοπραξίας και απαρτίζονται από έξι τουλάχιστον επιχειρήσεις στην Αττική ή τη Θεσσαλονίκη ή τέσσερις τουλάχιστον επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στους λοιπούς νομούς της Επικράτειας. Φορέας της επένδυσης, όπως και δικαιούχος της ενίσχυσης, είναι το cluster και όχι τα μέλη του.

Μέγεθος / ηλικία επιχειρήσεων
Δεν υφίσταται περιορισμός ως προς την ηλικία των επιχειρήσεων

Νομική μορφή

Καμία διαφοροποίηση από αυτά που ισχύουν για το σύνολο του νόμου. Οι επιχειρήσεις που συγκροτούν το cluster είναι δυνατόν να ανήκουν στον ίδιο κλάδο ή σε διαφορετικούς κλάδους που ενσωματώνουν υποστηρικτικές και συμπληρωματικές στην παραγωγική αλυσίδα τους υπηρεσίες, ή σε διαφορετικούς κλάδους αλλά στην ίδια παραγωγική αλυσίδα.

Ποιες δαπάνες ενισχύονται και με ποιο τρόπο

Ενισχυόμενες δαπάνες
Στο καθεστώς «Σ​υνέργειες και Δικτυώσεις» ο​ρίζονται ως επιλέξιμες τόσο δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων, όσο και ειδικές επενδυτικές δαπάνες. Βασική, ωστόσο προϋπόθεση ενίσχυσης είναι να αφορούν κοινές​ δ​ράσεις των συμμετεχόντων στο επενδυτικό σχήμα.

α) δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων που περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού)

β) δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων που περιλαμβάνουν

- Μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ.
- Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
- Δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. ➢ Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

γ) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων για ΑΠΕ

Τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ ενισχύονται μόνο για τις αντίστοιχες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων.

Είδη ενίσχυσης

Για συνεργατικούς σχηματισμούς που αποτελούνται από ΜΜΕ:

 • επιχορήγηση
 • φορολογική απαλλαγή,
 • επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (ή οποιοσδήποτε συνδιασμός των τριών πρώτων ειδών)
 • επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Ύψος ενίσχυσης
Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται α) για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού που καθορίζεται για κάθε περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων και β) για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων  έως του ύψους που καθορίζεται για κάθε δαπάνη. Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5.000.000€. Το υπόλοιπο (μέχρι του ύψους της επένδυσης) μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο.

Καινοτομικά cluster

Για τα cluster που χαρακτηρίζονται ως καινοτομικά προβλέπονται επιπλέον ενισχύσεις για άυλα και ενσώματα στοιχεία του ενεργητικού και επιπλέον για δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες .
Συγκεκριμένα προβλέπονται ενισχύσεις δαπανών για:

 • συντονισμό του συνεργατικού σχηματισμού για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, την ανταλλαγή των πληροφοριών και την παροχή ή την διάθεση εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών στήριξης των επιχειρήσεων,
 • προβολή ή την αύξηση της προβολής του σχηματισμού,
 • διαχείριση εγκαταστάσεων του σχηματισμού και διοργάνωσης
 • προγραμμάτων και συνεδρίων για την στήριξη και διάδοση των γνώσεων και της δικτύωσης

Αξιολόγηση

Οι αιτήσεις αξιολογούνται αυτοτελώς (χωρίς δηλαδή συγκριτική αξιολόγηση) στη βάση της χρονικής προτεραιότητας και των διαθέσιμων πόρων.

Διαφορές με άλλα καθεστώτα του νόμου

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα καθεστώτα του νόμου (με την εξαίρεση του καθεστώτος “Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια”, το καθεστώς «Σ​υνέργειες και Δικτυώσεις» παρέχει τη δυνατότητα ενίσχυσης κοινών δράσεων επιχειρήσεων και άλλων οικονομικών παραγόντων (π.χ. επιμελητηρίων, συνδέσμων επιχειρήσεων).

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων

https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/default.htm

 

Επικοινωνία

ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση Έγκρισης & Παρακολούθησης Επενδύσεων

Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων

Διεύθυνση: Λέκκα 23-25, 5ος όροφος, Τ.Κ. 10562 Αθήνα

Email: infodesk@mnec.gr

Τηλ: +30 210 3258800 - 804