Αρχική > Προγράμματα Χρηματοδότησης > Ενισχύσεις Καινοτομι...

Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ

Στόχος

Στόχοι του καθεστώτος «Επενδύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ» είναι η καθιέρωση ή ενίσχυση των προϊόντων καινοτομικού χαρακτήρα, καθώς και η ενσωμάτωση οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών, με στόχο τη συνεχή δέσμευση στην καινοτομία ως κεντρική επιλογή των ενισχυόμενων επιχειρήσεων.

Ποιες επιχειρήσεις επωφελούνται και δικαιούνται να υπαχθούν

Γενικά

Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται σε ΜΜΕ για την πραγματοποίηση επενδυτικών σχεδίων που θα αποσκοπούν στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή την εισαγωγή οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών.

Μέγεθος / ηλικία επιχειρήσεων
Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις π​ρέπει να είναι ΜΜΕ, ​χωρίς να υπάρχει περιορισμός ως προς την ηλικία των επιχειρήσεων

Νομική μορφή / κλάδοι δραστηριότητας

Οι επιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας είναι αυτοί που ισχύουν για το σύνολο του νόμου.

Ποιες δαπάνες μπορούν να ενισχυθούν και με ποιόν τρόπο

Ενισχυόμενες δαπάνες
Είναι δυνατή η ενίσχυση για το σύνολο των δαπανών των περιφερειακών ενισχύσεων  καθώς και μια σειρά επιπλεόν επενδυτικών δαπανών:

α) δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων,  
που περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού)

β) δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

- Μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ.
- Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. ➢ Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
- Δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.
- Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
- Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία που περιλαμβάνουν:

  1.  δαπάνες απόκτησης, επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
  2. δαπάνες μισθοδοσίας  προσωπικού υψηλής ειδίκευσης
  3. δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας
  4. δαπάνες οργάνων, εξοπλισμού, κτιρίων και γηπέδων, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο
  5. δαπάνες πρόσθετων γενικών εξόδων και λοιπών λειτουργικών δαπανών

γ) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων για ΑΠΕ

Τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ ενισχύονται μόνο για τις αντίστοιχες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων και για τις δαπάνες καινοτομίας.

Είδη ενίσχυσης
α) φορολογική απαλλαγή,  
β επιχορήγηση 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης, γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),
δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους.

Ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης
Για τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις προϋποθέσεις (γεωγραφικές και άλλες) των Ειδικών Κατηγοριών Ενισχύσεων (άρθρο 12 Α.Ν.) προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης με ε​πιχορήγηση σ​το 100% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης.

Ύψος ενίσχυσης
Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται α) για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού που καθορίζεται για κάθε περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και β) για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων έως του ύψους που καθορίζεται για κάθε δαπάνη.
Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5.000.000€. Το υπόλοιπο (μέχρι του ύψους της επένδυσης) μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο.

Αξιολόγηση

Οι αιτήσεις αξιολογούνται αυτοτελώς (χωρίς δηλαδή συγκριτική αξιολόγηση) στη βάση της χρονικής προτεραιότητας και των διαθέσιμων πόρων.

Διαφορές με άλλα καθεστώτα του νόμου

Το καθεστώς δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να αυξήσουν την «καινοτομική» τους επίδοση, είτε παράγοντας καινοτομικά προϊόντα, είτε εισάγοντας οργανωτικές ή διαδικαστικές καινοτομίες να αξιοποιήσουν ταυτόχρονα σημαντική ένταση περιφερειακών ενισχύσεων και ειδικές ενισχύσεις καινοτομίας (λειτουργικές δαπάνες κλπ) που δεν είναι διαθέσιμες σε κανένα άλλο καθεστώς του νόμου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/default.htm

 

Επικοινωνία

ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση Έγκρισης & Παρακολούθησης Επενδύσεων

Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων

Διεύθυνση: Λέκκα 23-25, 5ος όροφος, Τ.Κ. 10562 Αθήνα

Email: infodesk@mnec.gr

Τηλ: +30 210 3258800 - 804