Αρχική > Προγράμματα Χρηματοδότησης > Ενισχύσεις Μηχανολογ...

Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Στόχος

Σκοπός του καθεστώτος «​Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» είναι η δημιουργία πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες.

Ποιες επιχειρήσεις επωφελούνται και δικαιούνται να υπαχθούν

Το συγκεκριμένο καθεστώς είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχεία ένταξη, με ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άμεσα με τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων (επιτόπιοι έλεγχοι θα διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση).

Μέγεθος / ηλικία επιχειρήσεων
Δεν υφίστανται περιορισμοί μεγέθους και ηλικίας

Νομική μορφή

Είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων υφισταμένων ή υπό σύσταση.

Κλάδοι δραστηριότητας

Οι επιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας είναι αυτοί που ισχύουν για το σύνολο του νόμου.

Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Ισχύουν τα γενικά προβλεπόμενα ύψη επενδύσεων.

Ποιες δαπάνες ενισχύονται και με ποιο τρόπο

Ενισχυόμενες δαπάνες
Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων (ενσώματες)

Περιλαμβάνουν τις δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται μέσα στη μονάδα, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση, συγκεκριμένα:
α) καινούργιος ή υπό προϋποθέσεις μεταχειρισμένος μηχανολογικός εξοπλισμός,  β) αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός της μονάδας.

Είδη ενίσχυσης

Φορολογική απαλλαγή ​για το σύνολο των υπαγόμενων έργων

Ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης
Στο παρόν καθεστώς δεν προβλέπονται ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης

Ύψος ενίσχυσης
Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται για τις δ​απάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού που καθορίζεται για κάθε περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.  
Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5.000.000€. Το υπόλοιπο (μέχρι του ύψους της επένδυσης) μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο.

Αξιολόγηση

Οι αιτήσεις αξιολογούνται αυτοτελώς (χωρίς συγκριτική αξιολόγηση) στη βάση της χρονικής προτεραιότητας και των διαθέσιμων πόρων

Διαφορές με άλλα καθεστώτα του νόμου

Το καθεστώς “​Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” έ​χει πολύ απλές διαδικασίες αξιολόγησης, καθώς, εφόσον ένα επενδυτικό σχέδιο πληροί έναν μικρό αριθμό προϋποθέσεων, υπάγεται αυτόματα.

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων

https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/default.htm

Επικοινωνία

ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση Έγκρισης & Παρακολούθησης Επενδύσεων

Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων

Διεύθυνση: Λέκκα 23-25, 5ος όροφος, Τ.Κ. 10562 Αθήνα

Email: infodesk@mnec.gr

Τηλ: +30 210 3258800 - 804