Αρχική > Προγράμματα Χρηματοδότησης > EaSI ( Ευρωπαϊκό Πρό...

EaSI ( Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία)

Το πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EU Programme for Employment and Social Innovation / EaSI) είναι ένας χρηματοδοτικός μηχανισμός σε επίπεδο ΕΕ που αποσκοπεί στην προαγωγή ποιοτικής και βιώσιμης απασχόλησης υψηλού επιπέδου, τη διασφάλιση επαρκούς και κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

 Το πρόγραμμα στοχεύει στην :

- Ενίσχυση της οικειοποίησης των στόχων της ΕΕ και συντονισμό της δράσης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της κοινωνικής ένταξης.

- Στήριξη της ανάπτυξης κατάλληλων συστημάτων κοινωνικής προστασίας και πολιτικών για την αγορά εργασίας.

- Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας της ΕΕ και διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της.

- Προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας και ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης με την ανάπτυξη μιας ανοιχτής αγοράς εργασίας.

- Ενίσχυση της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας μικροχρηματοδοτήσεων για ευάλωτες ομάδες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και βελτίωση της πρόσβασης των κοινωνικών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση.

Ποιους αφορά:

  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Επενδυτικά Ταμεία
  • Επιμελητήρια
  • Ερευνητικά Κέντρα/ Οργανισμοί
  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Φορείς του Δημοσίου
  • ΜΚΟ
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
  • Ενώσεις/ Σωματεία

 

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & Aλλων Πόρων

Ανθή Κρητικού, 210 5271 324

Email: akritikou@mou.gr

Ευρωπαϊκό Σημείο Επαφής

DG Employment, Social Affairs and Inclusion