Μεταπτυχιακό

Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

Το Ίδρυμα υποστηρίζει οικονομικά κάθε ακαδημαϊκό έτος μεταπτυχιακούς φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας για σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό καθώς και ερευνητές. Η Προκήρυξη αναρτάται στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος  και η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, καθώς επίσης και τα απαραίτητα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, επισυναπτόμενα στα αντίστοιχα πεδία της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης υπό μορφή αρχείων PDF.

Ενδεικτικά κάποια κριτήρια

  • Πτυχίο από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με βαθμό τουλάχιστον 8/10 ή ισότιμη βαθμολογία από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού.
  • Βεβαίωση του Πανεπιστημίου της επιλογής τους ότι έχουν γίνει δεκτοί.
  • Δύο συστατικές επιστολές πρόσφατες, πρωτότυπες οι οποίες να απευθύνονται στο Ίδρυμα.
  • Πτυχία δύο ξένων γλωσσών.
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ιδίων και γονέων.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φορέα.

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.