Μεταπτυχιακό

Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

Το Ίδρυμα υποστηρίζει οικονομικά κάθε ακαδημαϊκό έτος μεταπτυχιακούς φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας. Συγκεκριμένα δίνεται οικονομική ενίσχυση σε τέσσερεις μεταπτυχιακούς φοιτητές μέχρι 6.000 € στον καθένα. Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για υποτροφία λήγουν συνήθως κάθε Απρίλιο.
 
Ενδεικτικά κάποια κριτήρια

  • Πτυχίο από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με βαθμό τουλάχιστον 8/10 ή ισότιμη βαθμολογία από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού.
  • Βεβαίωση του Πανεπιστημίου της επιλογής τους ότι έχουν γίνει δεκτοί.
  • Δύο συστατικές επιστολές πρόσφατες, πρωτότυπες οι οποίες να απευθύνονται στο Ίδρυμα.
  • Πτυχία δύο ξένων γλωσσών.
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ιδίων και γονέων.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φορέα.

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.