Μεταδιδακτορική Έρευνα

Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών από το ΕΛΙΔΕΚ

Στόχος της πρώτης προκήρυξης  ήταν  η  υποστήριξη  της  υλοποίησης  επιλεγμένων ερευνητικών  έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας στα οποία επιστημονικοί υπεύθυνοι είναι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες.
 
Οι Μεταδιδάκτορες θα έχουν την δυνατότητα να διαμορφώσουν την δική τους ερευνητική ομάδα και να κατευθύνουν την υλοποίηση του έργου που θα αναλάβουν, ως επιστημονικοί Υπεύθυνοι. Στο πλαίσιο αυτό, θα έχουν ευκαιρίες για τη βελτίωση και ανάδειξη  των  δεξιοτήτων  τους  και  την  τόνωση  της  δημιουργικότητας  τους,  διαμορφώνοντας καλές προοπτικές για την επιστημονική και επαγγελματική τους  πορεία. Τα  ερευνητικά έργα  των  Μεταδιδακτόρων  θα  υλοποιηθούν σε  Πανεπιστήμια,  ΤΕΙ  και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, εμπλουτίζοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε αυτά. Η δράση αυτή αναμένεται να συνεισφέρει στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και τη  προσέλκυση νέων  επιστημόνων  που  εργάζονται  στο  εξωτερικό, αντικαθιστώντας  τη  μονόπλευρη  φυγή από μια  αμφίδρομη  επιστημονική κινητικότητα.
 
Δείτε περισσότερες πληροφορίες για μελλοντικές προκηρύξεις στη σχετική ιστοσελίδα

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φορέα.

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.