Έρευνες

Εδώ θα μπορείτε να βρείτε περιεχόμενο που δημιουργεί το ΕΚΤ στο πλαίσιο έργων που υλοποιεί και επιστημονικών δημοσιεύσεων τις οποίες συγγράφει και σχετίζονται με το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξείδικευσης.

Έρευνες του ΕΚΤ για το ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης

Από το 2017, το ΕΚΤ λειτουργεί ως μηχανισμός παρακολούθησης δημόσιων χρηματοδοτικών παρεμβάσεων και αναδεικνύει το ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης ως ένα από τα ισχυρά σημεία του ελληνικού συστήματος έρευνας και καινοτομίας. Συγκεκριμένα, το ΕΚΤ είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και αποτίμηση των τεσσάρων δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση». Οι δράσεις αυτές αφορούν α) την ενίσχυσή των ιδρυμάτων με διδακτικό προσωπικό, β) την ενδυνάμωση της έρευνας μέσω εκπόνησης διδακτορικών διατριβών, γ) την υλοποίηση μεταδιδακτορικών ερευνών και δ) την δημιουργία ερευνητικών ομάδων. Εδώ μπορείτε να βρείτε παραπάνω στοιχεία.

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Το ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης αποτελεί αντικείμενο ευρείας και σε βάθος ερευνητικής μελέτης. Εδώ, μπορείτε να βρείτε τις σχετικές δημοσιεύσεις που υλοποιείται από το δυναμικό του ΕΚΤ (βλ. https://www.ekt.gr/el/scientific-publications) καθώς και ενδιαφέρουσες σχετικές δημοσιεύσεις εκτός του ΕΚΤ.

Κινητικότητα Ελλήνων Διδακτόρων

Οι Έλληνες διδάκτορες αποτελούν το πλέον τυπικά εκπαιδευμένο πληθυσμιακό σώμα της χώρας. Εδώ θα μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της μελέτης που υλοποίησε το ΕΚΤ για την εξέλιξη της επαγγελματικής και γεωγραφικής τους κινητικότητας.

Μελέτη αποτύπωσης των ωφελούμενων του Α’ κύκλου (2017-2019) της Δράσης «Υποστήριξη ερευνητών...

Μάθετε περισσότερα Κατεβάστε το PDF

Μελέτη αποτύπωσης ωφελούμενων του Α’ κύκλου (2016-2019) των Δράσεων «Ενίσχυση Ανθρώπινου ...

Κατεβάστε το PDF

Μελέτη αποτύπωσης των ωφελούμενων του Α’ κύκλου (2017-2019) της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ...

Κατεβάστε το PDF

Μελέτη αποτύπωσης ωφελούμενων και αποτίμησης Α’ & Β' κύκλου (2016-2018) της Δράσης «Απόκτηση ...

Κατεβάστε το PDF

Λοιπές εκδόσεις ΕΚΤ

Βασικοί δείκτες για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις, 2016-2018

Κατεβάστε το PDF

Γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας στην Ελλάδα. Μια πρώτη αποτύπωση

Κατεβάστε το PDF

Μελέτες και έρευνες άλλων φορέων

Εδώ θα βρείτε εκδόσεις, άρθρα, μελέτες που αφορούν στη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης, την κινητικότητά του και ζητήματα που σχετίζονται με την αξιοποίησή του στην κοινωνία της γνώσης.

Η εμφάνιση των ερευνών δεν είναι προσωρινά εφικτή.

"Brain Drain" Phenomenon in Greece: Young Greek scientists on their Way to Immigration ...

Κατεβάστε το PDF

Drivers of highly skilled mobility from Southern Europe: escaping the crisis and emancipating oneself

Κατεβάστε το PDF

European Mobility in Times of Crisis The New Context of European South-North Migration

Κατεβάστε το PDF
Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.