1. Προοίμιο

Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η ιστοσελίδα www.knowledgebridges.gr χρησιμοποιεί και προστατεύει τις πληροφορίες που μας δίνετε. Σεβόμαστε το απόρρητό σας και δεσμευόμαστε ότι θα προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, μεταβιβάζουμε, επεξεργαζόμαστε, χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τα δεδομένα σας και καθορίζει τις πρακτικές μας σχετικά με την ασφάλεια καθώς επίσης πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες ο χρήστης της Ιστοσελίδας πρέπει να προβεί αν δεν επιθυμεί τη συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα. Παρέχοντας προσωπικές πληροφορίες, συμφωνείτε και συναινείτε στη συλλογή, τη μεταβίβαση, την επεξεργασία, τη χρήση και τη γνωστοποίηση όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου, σύμφωνα με το Νόμο.Οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.  

2. Ορισμοί

Ως ΕΚΤ ορίζεται το EKT (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου).

Ως Ιστότοπος ορίζεται το www.knowledgebridges.gr, ήτοι ο ψηφιακός τόπος «Περί Γεφυρών». 

Ως περιεχόμενο ορίζεται το σύνολο των δεδομένων, λογισμικού, βάσεων δεδομένων, μεταδεδομένων, καθώς και οποιουδήποτε άλλου έργου του πνεύματος που μπορεί να αποτελεί αντικείμενο του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει, ανεξάρτητα από το αν ο χρόνος προστασίας έχει εκλείψει ή η χρήση υπάγεται στις εξαιρέσεις του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, του παρόντος Ιστότοπου.

Ως χρήση λογίζεται η με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Ιστότοπου.

Ως χρήστης ορίζεται ο επισκέπτης του Ιστότοπου.

Ως Απλοί χρήστες ορίζονται οι χρήστες που έχουν πρόσβαση, μεταξύ άλλων στην απλή και σύνθετη αναζήτηση ευκαιριών, π.χ. πολιτικών για παραμονή στην Ελλαδα ή ευκαιριών προγραμμάτων χρηματοδότησης, καθώς και στη πλοήγηση με βάση το περιεχόμενο περί γεφυρών.

Ως Εγγεγραμμένοι χρήστες ορίζονται οι χρήστες οι οποίοι μετά την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής και την παροχή ρητής συγκατάθεσης έχουν πρόσβαση στις παρεχόμενες από τον Ιστοτοπο υπηρεσίες και επεξεργασμένη πληροφόρηση.

Ως Μέντορες, ορίζονται οι εγγεγραμμένοι χρήστες οι οποίοι έχουν επιπρόσθετα και τη δυνατότητα διεκπεραίωσης της υπηρεσίας καθοδήγησης που παρέχεται από το Ιστότοπο.

3. Γενικά

Σεβόμαστε το απόρρητό σας και δεσμευόμαστε ότι θα προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Η παρούσα Πολιτική εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, μεταβιβάζουμε, επεξεργαζόμαστε, χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τα δεδομένα σας και καθορίζει τις πρακτικές μας σχετικά με την ασφάλεια καθώς επίσης πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες ο χρήστης του Ιστότοπου πρέπει να προβεί αν δεν επιθυμεί τη συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψή στον Ιστοτοπο. Παρέχοντας προσωπικές πληροφορίες κατά την εγγραφή σας στον Ιστοτοπο, συμφωνείτε και συναινείτε στη συλλογή, τη μεταβίβαση, την επεξεργασία, τη χρήση και τη γνωστοποίηση όπως περιγράφεται στην παρούσαΠολιτική και σύμφωνα με το Νόμο.Οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

4. Ασφάλεια

Το ΕΚΤ συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα του Ιστότοπου με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους. Συγκεκριμένα, η επεξεργασία των προσωπικών και μη δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένο και εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό ή συνεργάτες ή από προμηθευτές του ΕΚΤ που δεσμεύονται έναντι αυτού με τις ίδιες υποχρεώσεις προστασίας των προσωπικών και μη δεδομένων, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Το  ΕΚΤ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία των δικτυακών υποδομών του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι η λειτουργία αυτού του Ιστοτόπου ή των διακομιστών (servers) του θα είναι ακώλυτη ή αλάνθαστη, αμόλυντη από ιούς (viruses) ή άλλα παρόμοια προβλήματα. Το ΕΚΤ λαμβάνει μέτρα προστασίας με σκοπό να αποτρέψει την απώλεια, κακή χρήση, ή τροποποίηση των δεδομένων του χρήστη που τελούν υπό τον έλεγχο του. Παρόλα αυτά, επειδή κανένα σύστημα προστασίας, σύστημα μετάδοσης ή σύστημα μετάπτωσης δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια, και παρ’όλο που το ΕΚΤ κάνει κάθε δυνατή ενέργεια για την προστασία των δεδομένων αναφορικά με τη χρήση αυτού του Ιστοτόπου, δεν εγγυάται την ασφάλεια των διακομιστών (servers) του ή την ασφάλεια των υποδομών μέσω των οποίων μεταδίδονται δεδομένα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του υποκειμένου των δεδομένων προς τους διακομιστές (servers) του Φορέα, ή την ασφάλεια κάθε πληροφοριακού δεδομένου που λαμβάνει το ΕΚΤ ή οποιοσδήποτε τρίτος μέσω του παρόντος Ιστοτόπου ή μέσω διασύνδεσης με αυτόν.

5. Συλλογή, επεξεργασία και προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Δικαιώματα Υποκειμένου

Ο απλός χρήστης μπορεί να επισκέπτεται τον Ιστότοπο χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. Η εγγραφή στον Ιστότοπο προϋποθέτει την παροχή πληροφοριών, δεδομένων ή και Προσωπικών Δεδομένων, όπως το όνομά, η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τη χρήση cookies. Οι πληροφορίες αυτές είναι μόνο όσες χρειάζονται για την ταυτοποίηση του προσώπου του λογαριασμού και εξυπηρέτησης του εκ νόμου οριζόμενου σκοπού του Φορέα.

Το  ΕΚΤ θα μπορεί στο μέλλον να τηρεί Αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα των χρηστών (π.χ. το όνομα, τη διεύθυνση του e-mail) (εφεξής «προσωπικά δεδομένα»), τα οποία θα περιέρχονται στη γνώση του, μέσω του Ιστοτόπου. Ο Ιστότοπος θα συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι τα παρέχουν οικειοθελώς με σκοπό την παροχή πρόσβασης μέσω του Ιστοτόπου. Για την καταχώριση των στοιχείων του χρήστη κατά την εγγραφή του στον Ιστοτοπο για την παροχή υπηρεσιών μέσω αυτής, απαιτείται η συναίνεσή του στη συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών του στοιχείων βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων.

Το ΕΚΤ καταγράφει τους τρόπους χρήσης των ιστοσελίδων αυτού του δικτυακού τόπου. Το ΕΚΤ δύνανται να γνωστοποιήσει τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα σε εταιρείες παροχής μηχανογραφικής υποστήριξης και υποστήριξης ιστότοπων. Η καταχώρηση των στοιχείων του χρήστη κατά την εγγραφή του στον Ιστότοπο, συνεπάγεται τη συναίνεσή του στη συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών του στοιχείων βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων και του νόμου.

Ειδικότερα, ο χρήστης θα αποδέχεται και θα συναινεί ότι το ΕΚΤ υπό τους όρους των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 679/2016 και της εθνικής νομοθεσίας, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του που θα συλλέγονται μέσω του Ιστότοπου, με σκοπό την πρόσβαση του χρήστη στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές, την εξυπηρέτηση του, την υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ του χρήστη και του Ιστοτόπου σχέσης, για στατιστικούς ή για γενικότερους σκοπούς ή για την εκπλήρωση της θεσμικής αποστολής του ΕΚΤ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο. Πέρα από την προαναφερθείσα χρήση των δεδομένων των χρηστών και εκτός κι αν ρητά επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις Αρμόδιες Αρχές, ο ΕΚΤ δεν θα προβεί, άλλως στην κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο χρήστης χωρίς τη συγκατάθεση ή την ρητή εντολή αυτού. 

Ο Ιστότοπος είναι πλήρως συμμορφωμένος με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 679/2016 και την εθνική νομοθεσία. Συγκεκριμένα τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο. Τα δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς, περαιτέρω επεξεργασία μπορεί να υπάρξει μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης ή βελτίωσης του Ιστοτόπου ή στατιστικούς σκοπούς. Τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν αρχικά συλλεγεί. Τα δεδομένα διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των ατόμων μόνο για το διάστημα που απαιτείται εκ νόμου. Παράλληλα, παρέχονται πάντα τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή φορητότητας, εναντίωσης και αντίρρησης στους χρήστες όπως αυτά προβλέπονται από τον κανονισμό. Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του κάθε χρήστης θα μπορεί να επικοινωνεί με τον Ιστότοπο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@knowledgebridges.gr.

Tο EKT, είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες για λόγους στατιστικούς,  όπως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω, και ως Εθνική Στατιστική Αρχή και ΕΚΤ του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος αρμόδιο για τις ευρωπαϊκές και εθνικες στατιστικές για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία (Ν. 4623/2019, ΦΕΚ Α’ 134). Το ΕΚΤ δεσμεύεται στην τήρηση του Στατιστικού Νόμου Ν. 3832/2010 όπως ισχύει, και της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 όπως ισχύει και Ν. 4624/2019, ΦΕΚ Α’134, όπως ισχύει).

Στο πλαίσιο αυτό, η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων και πληροφοριών που παρέχεται στο παρόν διαδικτυακό τόπο, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις και τις εγγυήσεις της ως άνω νομοθεσίας, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και για την εξυπηρέτηση του θεσμικού ρόλου του ΕΚΤ, τηρώντας το ΑΠΟΡΡΗΤΟ των δεδομένων και πληροφοριών, τα οποία είναι προσβάσιμα αποκλειστικά στο πιστοποιημένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό, στο οποίο έχει ανατεθεί η διεξαγωγή της συλλογής και επεξεργασίας και δεσμεύεται από ρητές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και επιπρόσθετα από πρωτόκολλο απορρήτου.

6. Στατιστικές πληροφορίες περιήγησης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συγκεντρώνονται αυτόματα (π.χ., όχι μέσω εγγραφής) τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες, όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται ή κάνει χρήση του Ιστότοπου. Παραδείγματα αυτού του τύπου πληροφοριών που μπορεί να συλλεχθούν είναι ο τύπος του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιείται από το χρήστη, ο τύπος του λειτουργικού συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιείται από το χρήστη για να επισκεφθεί το Ιστοτοπο και το domain name του Διαδικτυακού Τόπου που χρησιμοποιήθηκε από το χρήστη προκειμένου να συνδεθεί με την εφαρμογή.

7. Χρήση Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του Διαδικτυακού Τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Κατά τη χρήση του Ιστότοπου μπορεί να συγκεντρώνονται προσωπικά και μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server).

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Ο χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου πρέπει να μπορεί ρητώς κατά την πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) είτε να επιτρέπει τη χρήση cookies είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση “cookies” για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα Ιστοτοπο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες http://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και http://www.allaboutcookies.org/.

8. Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα πολιτική ισχύει μόνο για τον Ιστότοπο www.knowledgebridges.gr. Η παρούσα πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές εταιρειών τις οποίες δεν ελέγχουμε. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο Ιστότοπος www.knowledgebridges.gr μπορεί να περιέχει συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους. Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών του Ιστότοπου σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), το ΕΚΤ  δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν και σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε.  

9. Ερωτήσεις και υποδείξεις

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@knowledgebridges.gr.