Τελευταία Ενημέρωση: 30/09/2022

Τεχνοβλαστοί

Στόχος

Με το νόμο 4864/2021 με τίτλο «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη.», ρυθμίζεται (μεταξύ άλλων) η απλοποίηση, αποσαφήνιση και ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των εταιρειών-τεχνοβλαστών (spin–off).

Η «εταιρεία – τεχνοβλαστός (spin-off)» ορίζεται από το νόμο ως κεφαλαιουχική εταιρεία που ιδρύεται από το ακαδημαϊκό ή και ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών οργανισμών της Χώρας με σκοπό την εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της γνώσης που παράγει το συγκεκριμένο προσωπικό από μόνο του ή και σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του στους ερευνητικούς οργανισμούς.

Κλάδοι – Τομείς Ενίσχυσης

Δεν προβλέπονται περιορισμοί για κλάδους που θα πρέπει να αφορούν οι υπό ίδρυση εταιρείες –τεχνοβλαστοί.

Ωστόσο, στο αίτημα των ενδιαφερόμενων ερευνητών για την ίδρυση εταιρείας – τεχνοβλαστού (βλέπε ‘Βασικές Προϋποθέσεις Υποβολής’ παρακάτω), προβλέπεται μεταξύ άλλων και η αναφορά του κλάδου (ή των κλάδων) που θα δραστηριοποιείται η υπό ίδρυση εταιρεία – τεχνοβλαστός.

Είδος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

  • Ο νόμος επιδιώκει γενικότερα, να διαμορφώσει ένα ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο που θα διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία ίδρυσης εταιρειών – τεχνοβλαστών από τους Ερευνητικούς Οργανισμούς και τα Πανεπιστήμια και της χώρας και παράλληλα θα ενθαρρύνει τη δημιουργία περισσότερων πατεντών.
  • Εκτός από το ανωτέρω, στις διατάξεις του νόμου, προβλέπεται ότι οι Ερευνητικοί Οργανισμοί δύνανται να κρατούν ποσοστό 0,5% από τη χρηματοδότηση που λαμβάνουν από τις δαπάνες (overheads) των κρατήσεων του συνολικού προϋπολογισμού των έργων που χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) σε περίπτωση Α.Ε.Ι. και μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών σε περίπτωση λοιπών Οργανισμών. Το εν λόγω ποσό μπορούν να χρησιμοποιούν ως κεφάλαιο σποράς για συμμετοχές τους στις εταιρείες – τεχνοβλαστούς του Οργανισμού, ή και για την κατοχύρωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του οργανισμού.

Ύψος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

Έχει συμπεριληφθεί στο πεδία ‘Είδος Παρεχόμενης Ενίσχυσης’.

Ωφελούμενοι – Δικαιούχοι

Ερευνητικοί οργανισμοί που παράγουν ερευνητικά αποτελέσματα και γνώση τα οποία προτίθενται να αξιοποιήσουν εμπορικά μέσω της ίδρυσης εταιρειών – τεχνοβλαστών, καθώς και οι ερευνητές που συμμετείχαν στην παραγωγή των σχετικών ερευνητικών αποτελεσμάτων και της γνώσης.

Βασικές Προϋποθέσεις Υποβολής

Για την ίδρυση εταιρείας – τεχνοβλαστού οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές υποβάλλουν στο αρμόδιο όργανο (στο πρυτανικό συμβούλιο στην περίπτωση των Α.Ε.Ι. , ή στο ΔΣ στην περίπτωση των λοιπών ερευνητικών οργανισμών) αίτηση για την ίδρυση του τεχνοβλαστού

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Δεν έχει εφαρμογή το εν λόγω πεδίο, καθότι δεν προβλέπεται στις διατάξεις του νόμου ως κίνητρο η επιχορήγηση επιμέρους δαπανών

Προθεσμία Υποβολής

Δεν καθορίζεται

Λοιποί Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις

  • Για την ίδρυση εταιρείας – τεχνοβλαστού, αποφασίζει: α) το πρυτανικό συμβούλιο, στην περίπτωση των Α.Ε.Ι. (το οποίο δύναται να μεταβιβάζει τη σχετική αρμοδιότητα στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου), ή (β) το ΔΣ, στην περίπτωση των λοιπών (εκτός ΑΕΙ) ερευνητικών οργανισμών.
  • Σε περίπτωση που οι ερευνητές προέρχονται από διαφορετικούς ερευνητικούς οργανισμούς, η αίτηση ίδρυσης εταιρείας – τεχνοβλαστού υποβάλλεται από τον κάθε ερευνητή στον οργανισμό στον οποίο ανήκει.
  • Υποχρέωση ίδρυσης της εταιρείας – τεχνοβλαστού εντός 6μήνου από την εγκριτική απόφαση, άλλως η διαδικασία επαναλαμβάνεται με την υποβολή νέας αίτησης ίδρυσης.
  • Στο μεσοδιάστημα μεταξύ της εγκριτικής απόφασης και της ίδρυσης (εντός του 6μήνου) της εταιρείας – τεχνοβλαστού, υπογράφεται η σύμβαση τεχνοβλαστού (προσδιορίζονται οι όροι εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας). Στη σύμβαση περιλαμβάνονται τα δικαιώματα μεταβίβασης (όπως, παραχώρηση άδειας, αποκλειστικής ή μη, μεταβίβαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, συνδυασμός αυτών κ.ά), το αντίτιμο που θα καταβάλει η εταιρεία τεχνοβλαστός για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων κλπ.
  • Η έδρα των εταιρειών – τεχνοβλαστών μπορεί να είναι α. στην Ελλάδα ή β. σε άλλο κράτος υπό την προϋπόθεση στην ότι θα έχουν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση (υποκατάστημα ή γραφείο).
  • Στο εταιρικό – μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών τεχνοβλαστών δύνανται να συμμετέχουν α) οι ερευνητές που συμμετείχαν στην παραγωγή των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της γνώσης (είτε ως ιδρυτικά μέλη, είτε μετά την ίδρυσή της), β) οι ερευνητικοί οργανισμοί (κατά την ίδρυση, ή μεταγενέστερα), γ) τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κατά την ίδρυση ή μεταγενέστερα).

Συνοδευτικό Υλικό:

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.