Τελευταία Ενημέρωση: 30/09/2022

Στρατηγικές Επενδύσεις

Στόχος

Με το νέο ν.4864/2021 επιδιώκεται η περαιτέρω απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης και υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων, καθώς και η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου των στρατηγικών επενδυτών, μέσω των οποίων αναμένεται να βελτιωθεί το επενδυτικό κλίμα και να ενισχυθεί η υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων.

Κλάδοι – Τομείς Ενίσχυσης

Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι τομείς της οικονομίας

Είδος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

Προβλέπονται οι ακόλουθες κατηγορίες παρεχόμενων ενισχύσεων και κινήτρων, οι οποίες συνδέονται με τις επιμέρους κατηγορίες Στρατηγικών Επενδύσεων, όπως αναφέρεται ειδικότερα στο πεδίο ‘Βασικές Προϋποθέσεις Υποβολής’ κατωτέρω.

1) Κίνητρα χωροθέτησης (Άρθρο 7)

 •  Προβλέπεται η δυνατότητα κατάρτισης Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ).
 • Για επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας της κατηγορίας «Στρατηγικές επενδύσεις 2» και επενδύσεις «χωρικής οργάνωσης των επιχειρήσεων και της εφοδιαστικής αλυσίδας», ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,6, o οποίος δύναται να ανέλθει αιτιολογημένα μέχρι 0,9, ανάλογα με τις ανάγκες της στρατηγικής επένδυσης.
 • Προβλέπεται η δυνατότητα πραγματοποίησης αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ή σύστασης εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι η απαλλοτριούμενη έκταση δεν μπορεί να καταλαμβάνει ποσοστό εκτάσεων μεγαλύτερο του 3% της συνολικής έκτασης υλοποίησης της επένδυσης.

2) Φορολογικά κίνητρα (Άρθρο 8)

 •  Σταθεροποίηση φορολογικού συντελεστή εισοδήματος για 12 έτη σε επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως Στρατηγικές.
 • Δυνατότητα φορολογικής απαλλαγής που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μετά από την αφαίρεση του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, ο οποίος αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αποθεματικό. Ο φορέας της επένδυσης μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης φορολογικής απαλλαγής μέσα σε 15 φορολογικά έτη και όχι σε διάστημα μικρότερο των 3 φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης του κινήτρου.
 •  Δυνατότητα επιτάχυνσης των φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο επένδυσης με προσαύξηση των οικείων συντελεστών κατά ποσοστό 100%. Ο τελικός προσαυξημένος συντελεστής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40%, σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του 20%. Επιπλέον, αποκλειστικά για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις των μηχανημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά το χρόνο πραγματοποίησης τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό 30%.

Οι επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές, και μπορούν να λάβουν τα κίνητρα του άρθρου 7 βάση της κατηγορίας στην οποία εντάσσονται, λαμβάνουν διαζευκτικά το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής ή της επιτάχυνσης των φορολογικών αποσβέσεων των παγίων.

3) Κίνητρο ταχείας αδειοδότησης (Άρθρο 9)

 •  Οποιασδήποτε αιτούμενη άδεια ή έγκριση για την εκτέλεση έργων, την εγκατάσταση ή λειτουργία στρατηγικής επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων των χωροταξικών αδειών, εκδίδεται εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών (από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού φακέλου από τον φορέα της επένδυσης). Ειδικά για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) Στρατηγικής Επένδυσης, η προθεσμία για τη συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης και απόψεων του κοινού και άλλων φορέων (διαδικασία διαβούλευσης) ορίζεται σε 35 ή 45 εργάσιμες ημέρες (ανάλογα με το μέγεθος των επιπτώσεων της επένδυσης στο περιβάλλον, ν.4014/2011) από την αποστολή και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ.
 •  Η Γ.Δ.Σ.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης εξετάζει την τυπική πληρότητα και συμβατότητα των στοιχείων του φακέλου εντός 7 ημερολογιακών ημερών. Στη συνέχεια η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή εξετάζει την τυπική και ουσιαστική πληρότητα του φακέλου και εκδίδει την απαραίτητη άδεια, έγκριση ή γνωμοδότηση εντός της προθεσμίας των 45 ημερολογιακών ημερών (η οποία δεν παρεκτείνεται). Σε κάθε μία από τις δύο ως άνω φάσεις, η εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία μπορεί να αιτηθεί (εντός 15 ημερών για τη δεύτερη φάση εξέτασης του φακέλου) μία φορά απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία.
 •  Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας των 45 ημερών, η αρμοδιότητα έκδοσης κάθε άδειας, ή απόρριψης της επένδυσης μεταφέρεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με προβλεπόμενη προθεσμία ολοκλήρωσης ενός μηνός.

4) Κίνητρα ενίσχυσης δαπανών (Άρθρο 10)

 • Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές, παρέχονται ενισχύσεις με τη μορφή επιχορήγησης, οι οποίες συνίστανται στην παροχή χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών.

Ύψος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

Έχουν συμπεριληφθεί στα πεδία ‘Είδος Παρεχόμενης Ενίσχυσης’ και ‘Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών.

Ωφελούμενοι – Δικαιούχοι

Επενδυτές που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες αφορούν σε επενδύσεις από κάθε τομέα της οικονομίας που θα επιφέρουν σημαντικά ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα για την εθνική ή και την τοπική οικονομία.

Βασικές Προϋποθέσεις Υποβολής

Οι στρατηγικές επενδύσεις διακρίνονται σε επιμέρους κατηγορίες, ανάλογα με τις προϋποθέσεις υπαγωγής ανά κατηγορία και έχουν ως εξής:

 1.  «Στρατηγικές επενδύσεις 1»
  1. Συνολικός Προϋπολογισμός: > 75.000.000 € ή
  2. Συνολικός Προϋπολογισμός: > 40.000.000 € και Ετήσιες Μονάδες Εργασίας: 75
 2. «Στρατηγικές επενδύσεις 2»
  1. Συνολικός Προϋπολογισμός: > 20.000.000 € και αφορά 1α) σε έναν ή περισσότερους από καθοριζόμενους τομείς (αγροδιατροφής, έρευνας και καινοτομίας, βιοτεχνολογίας κ.ά) ή 1β) η επένδυση έχει ως σκοπό τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης ή την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους
  2.  Συνολικός Προϋπολογισμός: > 30.000.000 € και ΕΜΕ: ≥ 50
  3. Οι επενδύσεις εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων: Συνολικός Προϋπολογισμός: > 20.000.000 € και ΕΜΕ: ≥ 40
 3. «Εμβληματικές επενδύσεις»
  1. Επενδύσεις οι οποίες υλοποιούνται από διακεκριμένες νομικές οντότητες και προωθούν την πράσινη οικονομία, την καινοτομία, την τεχνολογία, την οικονομία χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, καθώς και επενδύσεις που ενισχύουν σημαντικά την ελληνική οικονομία και την ανταγωνιστικότητά της σε διεθνές επίπεδο
 4. «Στρατηγικές επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης»
  1.  Συνολικός Προϋπολογισμός: > 20.000.000 € και ΕΜΕ: ≥ 30
  2. Συνολικός Προϋπολογισμός: > 10.000.000 €, ΕΜΕ: ≥ 30 και αποτελούν μέρος επένδυσης, η οποία έχει ήδη χαρακτηριστεί ως στρατηγική και έχει ολοκληρωθεί η υλοποίησή της
  3. Συνολικός Προϋπολογισμός: > 15.000.000 €, διατηρούνται ΕΜΕ: ≥ 100 και αποτελούν υφιστάμενες επενδύσεις, στρατηγικές ή μη, οι οποίες προβαίνουν σε αναδιάρθρωση ή εκσυγχρονισμό ή επέκταση των εγκαταστάσεών τους
 5. «Αυτοδίκαια εντασσόμενες στρατηγικές επενδύσεις»
  1.  Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ανεξαρτήτως ορίου)
  2. Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) (ανεξαρτήτως ορίου)
  3. Επενδύσεις χωρικής οργάνωσης των επιχειρήσεων (ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων ν.3982/2011), σε έκταση ≥ 500 στρεμμάτων και με συνολικό προϋπολογισμό > 10.000.000 ευρώ

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Ειδικότερα για το κίνητρο ενίσχυσης δαπανών (υπό 4 στο πεδίο ‘Είδος Παρεχόμενης Ενίσχυσης ανωτέρω) προβλέπονται οι ακόλουθες επιλέξιμων δαπανών:

 • Ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 ή χρόνια πάθηση, καθώς και για την παροχή εύλογων προσαρμογών για να διασφαλιστεί την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ. Η εν λόγω ενίσχυση αθροιζόμενη με τυχόν άλλες κρατικές ενισχύσεις που λαμβάνει ο φορέας της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5.000.000 ευρώ (ανά επενδυτικό σχέδιο).
 • Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, εφόσον το έργο αφορά σε βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη ή μελέτες σκοπιμότητας. Η χορηγούμενη ενίσχυση της κατηγορίας αυτής, αθροιζόμενη με άλλες τυχόν κρατικές ενισχύσεις που λαμβάνει ο φορέας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα:
  • 20.000.000 ευρώ/επενδυτικό σχέδιο, για έργα βιομηχανικής έρευνας
  • 15.000.000 ευρώ/επενδυτικό σχέδιο, για έργα πειραματικής ανάπτυξης
  • 7.500.000 ευρώ/επενδυτικό σχέδιο, για έργα μελετών σκοπιμότητας και προετοιμασίας ερευνητικών δραστηριοτήτων

Προθεσμία Υποβολής

Λοιποί Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Όπως αναφέρονται στη σχετική διάταξη.

Συνοδευτικό Υλικό:

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.