Τελευταία Ενημέρωση: 29/12/2021

Στρατηγικές Επενδύσεις

Στόχος

Η παρακάτω παρουσίαση των βασικών όρων και προϋποθέσεων για Στρατηγικές Επενδύσεις στην Ελλάδα είναι με βάση το νόμο 4608/2019, ο οποίος ωστόσο αντικαταστάθηκε πρόσφατα (12ο του 2021) από το νέο νόμο 4864/2021. Η ομάδα της πρωτοβουλίας των Γεφυρών Γνώσης και Συνεργασίας επεξεργάζεται τους βασικούς όρους και προϋποθέσεις που προβλέπει ο νέος νόμος και θα προβεί στην ανάλογη προσαρμογή των παρακάτω προβλεπόμενων πεδίων πληροφόρησης.

Με το ν. 4608/2019 τροποποιείται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων με στόχο η Ελλάδα να καταστεί ένας θελκτικός προορισμός για επενδύσεις τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό, και ως εκ τούτου να αυξηθεί η απασχόληση και να οδηγηθούμε σε μία συνολικότερη οικονομική ανάπτυξη. Οι διατάξεις του νόμου κινούνται παράλληλα σε δύο άξονες. Πρώτον το θεσμικό πλαίσιο καθίσταται πιο ελκυστικό και αποτελεσματικό για τους επενδυτές, προσφέροντας τους ένα μεγάλο εύρος ωφελημάτων/κινήτρων και προσελκύοντας μεγάλες και με ποιοτικά χαρακτηριστικά επενδύσεις από όλους τους τομείς της οικονομίας που θα επιφέρουν σημαντικά ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα για την εθνική ή και την τοπική οικονομία. Παράλληλα, κατοχυρώνεται μία ασφαλής, διαφανής αλλά και ταχεία διαδικασία για τους επενδυτές, τη διοίκηση και την κοινωνία.

Κλάδοι – Τομείς Ενίσχυσης

Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι τομείς της οικονομίας

Είδος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

Προβλέπονται οι ακόλουθες κατηγορίες παρεχόμενων ενισχύσεων και κινήτρων, οι οποίες συνδέονται με τις επιμέρους κατηγορίες Στρατηγικών Επενδύσεων, όπως αναφέρεται ειδικότερα στο πεδίο ‘Προβλεπόμενη Χρήση Κινήτρων – Πεδίο Εφαρμογής’.

1) Κίνητρα χωροθέτησης (Άρθρο 11)

 • Προβλέπεται η δυνατότητα κατάρτισης Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ).
 • Για τις επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας των κατηγοριών «Εμβληματικές Επενδύσεις» και «Στρατηγικές επενδύσεις 2» ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης για τη γενική κατηγορία χρήσεων γης «επιχειρηματικά πάρκα» ορίζεται σε 0.6.
 • Προβλέπεται η δυνατότητα πραγματοποίησης αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ή σύστασης εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι η απαλλοτριούμενη έκταση δεν μπορεί να καταλαμβάνει ποσοστό εκτάσεων μεγαλύτερο του 3% της συνολικής έκτασης υλοποίησης της επένδυσης.

2) Φορολογικά κίνητρα (Άρθρο 12)

 • Σταθεροποίηση φορολογικού συντελεστή, που παρέχεται σαν κίνητρο σε όλες τις κατηγορίες στρατηγικών επενδύσεων.
 • Δυνατότητα φορολογικής απαλλαγής που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μετά από την αφαίρεση του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, ο οποίος αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αποθεματικό. Ο φορέας της επένδυσης μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης φορολογικής απαλλαγής μέσα σε 15 φορολογικά έτη και όχι σε διάστημα μικρότερο των 3 φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης του κινήτρου.
 • Δυνατότητα επιτάχυνσης των φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο επένδυσης με προσαύξηση των οικείων συντελεστών κατά ποσοστό 100%. Ο τελικός προσαυξημένος συντελεστής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40%, σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του 20%. Επιπλέον, αποκλειστικά για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις των μηχανημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά το χρόνο πραγματοποίησης τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό 30%.

Οι επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές, και μπορούν να λάβουν τα κίνητρα του άρθρου 12 βάση της κατηγορίας στην οποία εντάσσονται, λαμβάνουν διαζευκτικά το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής ή της επιτάχυνσης των φορολογικών αποσβέσεων των παγίων.

3) Κίνητρο ταχείας αδειοδότησης (Άρθρο 13)

 • Οποιασδήποτε αιτούμενη άδεια, έγκριση ή γνωμοδότηση για την εγκατάσταση ή λειτουργία Στρατηγικής Επένδυσης εκδίδεται εντός της προθεσμίας 45 ημερολογιακών ημερών (από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού φακέλου από τον φορέα της επένδυσης). Ειδικά για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) Στρατηγικής Επένδυσης η προθεσμία για τη συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους φορείς στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τη ΜΠΕ.
 • Η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή εξετάζει την τυπική και ουσιαστική πληρότητα του οικείου φακέλου και μπορεί εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών να αιτηθεί μία φορά απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία, οπότε η προθεσμία αναστέλλεται και αρχίζει πάλι από την κατάθεση τους. Σε κάθε περίπτωση, η παραπάνω προθεσμία των 45 ημερών δεν παρεκτείνεται.
 • Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας των 45 ημερών, η αρμοδιότητα έκδοσης κάθε άδειας μεταφέρεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

4) Κίνητρα ενίσχυσης δαπανών.

 • Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές, παρέχονται ενισχύσεις με τη μορφή επιχορήγησης, οι οποίες συνίστανται στην παροχή χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών.

Ύψος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

Έχουν συμπεριληφθεί στα πεδία ‘Είδος Παρεχόμενης Ενίσχυσης’ και ‘Επιλέξιμες Δαπάνες’

Ωφελούμενοι – Δικαιούχοι

Επενδυτές που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες αφορούν σε επενδύσεις από κάθε τομέα της οικονομίας που θα επιφέρουν σημαντικά ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα για την εθνική ή και την τοπική οικονομία.

Βασικές Προϋποθέσεις Υποβολής

Οι στρατηγικές επενδύσεις διακρίνονται σε επιμέρους κατηγορίες, ανάλογα με τις προϋποθέσεις υπαγωγής ανά κατηγορία και έχουν ως εξής:

 1.  «Στρατηγικές επενδύσεις 1»
  1. Συνολικός Προϋπολογισμός: > 100.000.000 € ή
  2. Συνολικός Προϋπολογισμός: > 40.000.000 € και Ετήσιες Μονάδες Εργασίας: 75
 2. «Στρατηγικές επενδύσεις 2»
  1. Συνολικός Προϋπολογισμός: > 30.000.000 € και ΕΜΕ: 50
  2. Οι επενδύσεις εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων: Συνολικός Προϋπολογισμός: > 25.000.000 € και ΕΜΕ: 50
 3. «Εμβληματικές επενδύσεις»
  1. Επενδύσεις οι οποίες υλοποιούνται από διακεκριμένες διεθνούς φήμης νομικές οντότητες που κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις στον κλάδο τους παγκοσμίως ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων ιδίως όσων προωθούν την πράσινη οικονομία, και την οικονομία χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος (χωρίς όριο σε προϋπολογισμό και ΕΜΕ)
  2. Επενδύσεις στους τομείς της βιομηχανίας και του τουρισμού: Συνολικός Προϋπολογισμός: > 200.000.000 € και ΕΜΕ: 200
 4. «Στρατηγικές επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης»
  1. Συνολικός Προϋπολογισμός: > 20.000.000 € και ΕΜΕ: 30
 5. «Αυτοδίκαια εντασσόμενες στρατηγικές επενδύσεις»
  1. Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ανεξαρτήτως ορίου)
  2. Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) (ανεξαρτήτως ορίου)

Στον πίνακα κατωτέρω παρατίθενται τα κίνητρα που μπορούν να αξιοποιηθούν σε κάθε μία από τις επιμέρους κατηγορίες Στρατηγικών Επενδύσεων

Συνοδευτικό Υλικό:

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Ειδικότερα για το κίνητρο ενίσχυσης δαπανών (υπό 4 στο πεδίο ‘Είδος Παρεχόμενης Ενίσχυσης ανωτέρω) προβλέπονται οι ακόλουθες επιλέξιμων δαπανών:

 • Ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 ή χρόνια πάθηση, καθώς και για την παροχή εύλογων προσαρμογών για να διασφαλιστεί την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ. Η εν λόγω ενίσχυση αθροιζόμενη με τυχόν άλλες κρατικές ενισχύσεις που λαμβάνει ο φορέας της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5.000.000 ευρώ.
 • Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, εφόσον το έργο αφορά σε βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη ή μελέτες σκοπιμότητας.  Η χορηγούμενη ενίσχυση της κατηγορίας αυτής, αθροιζόμενη με άλλες τυχόν κρατικές ενισχύσεις που λαμβάνει ο φορέας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα:
  1. 20.000.000 ευρώ/επενδυτικό σχέδιο → για έργα που αφορούν κυρίως τη βιομηχανική έρευνα
  2. 15.000.000 ευρώ/επενδυτικό σχέδιο → για έργα που αφορούν κυρίως πειραματική ανάπτυξη
  3. 7.500.000 ευρώ/επενδυτικό σχέδιο → έργα που αφορούν σε μελέτες σκοπιμότητας και προετοιμασίας ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Προθεσμία Υποβολής

Λοιποί Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Όπως αναφέρονται στη σχετική διάταξη.

Συνοδευτικό Υλικό:

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.