Τελευταία Ενημέρωση: 03/04/2023

Πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη”

Στόχος

Το πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη” είναι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 7,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είναι σύμφωνο με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομίας, μέσω της οικοδόμησης των
στρατηγικών ψηφιακών ικανοτήτων και της διευκόλυνσης της ευρείας διάδοσης των ψηφιακών
τεχνολογιών.

Κλάδοι – Τομείς Ενίσχυσης

Επιλέξιμα θα είναι τα έργα που υλοποιούνται στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:
Supercomputing διαθέσιμος προϋπολογισμός 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ: Ενίσχυση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων υπερυπολογιστών και επεξεργασίας δεδομένων και εισαγωγή και αύξηση της χρήσης των υπερυπολογιστών σε δημόσιους τομείς, όπως η υγεία, το περιβάλλον και η ασφάλεια, και στη βιομηχανία από μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Τεχνητή νοημοσύνη διαθέσιμος προϋπολογισμός 2,1 δισ. ευρώ: Αύξηση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης από επιχειρήσεις και δημόσιες διοικήσεις, υποστήριξη της ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων μέσω επενδύσεων σε υποδομές νέφους και υποστήριξη των υφιστάμενων εγκαταστάσεων δοκιμών και πειραματισμού τεχνητής νοημοσύνης (
TEF) σε συγκεκριμένους τομείς (όπως η υγεία και η κινητικότητα) και προώθηση δραστηριοτήτων συνεργασίας.
Κυβερνοασφάλεια διαθέσιμος προϋπολογισμός 1,7 δισ. ευρώ: Υποστήριξη του συντονισμού της κυβερνοασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενθάρρυνση της ευρείας ανάπτυξης της τεχνολογίας κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την οικονομία, αύξηση των κβαντικών υποδομών επικοινωνίας κ.λπ.

Προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες διαθέσιμος προϋπολογισμός 0,58 δισ. ευρώ: Ενθάρρυνση της υλοποίησης εξειδικευμένης κατάρτισης σε βασικούς τομείς ικανοτήτων (π.χ. δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, κβαντική τεχνολογία και
HPC).

Επιπλέον,
1,1 δισ. ευρώ θα διατεθούν για την υλοποίηση έργων που θα εξασφαλίσουν την ευρεία χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών σε ολόκληρη την οικονομία και την κοινωνία, υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες υψηλού αντίκτυπου σε τομείς δημόσιου ενδιαφέροντος, αναπτύσσοντας το δίκτυο των ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, ενθαρρύνοντας τη χρήση προηγμένων ψηφιακών και συναφών τεχνολογιών από τη βιομηχανία (κυρίως τις ΜΜΕ) κ.λπ.

Είδος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

Επιχορήγηση/προμήθεια.

Ύψος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

Ποσοστό χρηματοδότησης: έως 100 τοις εκατό, ανάλογα με την επιλογή της πρόσκλησης

Ωφελούμενοι – Δικαιούχοι

Κοινοπραξία: τουλάχιστον 3 εταίροι, με την επιφύλαξη της επιλογής της πρόσκληση

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Δαπάνες προσωπικού, δαπάνες υπεργολαβίας, δαπάνες αγοράς, έμμεσες δαπάνες, άλλες κατηγορίες δαπανών (οικονομική στήριξη σε τρίτους, εσωτερικά τιμολογημένα αγαθά και υπηρεσίες).

Προθεσμία Υποβολής

Στοιχεία Επικοινωνίας

Λοιποί Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.