Τελευταία Ενημέρωση: 03/04/2023

Πρόγραμμμα “CERV”

Στόχος

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προστασία και η προώθηση των δ ικαιωμάτων και των αξιών, όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, τον Χάρτη και τις εφαρμοστέες διεθνείς συμβάσεις για τα
ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως με τη στήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και άλλων
ενδιαφερόμενων φορέων που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό
επίπεδο, και με την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών και της δημοκρατίας, προκειμένου να
διατηρηθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω ανοικτές, βασισμένες στα δικαιώματα, δημοκρατικές,
ισότιμες και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες που βασίζονται στο κράτος δικαίου.

Κλάδοι – Τομείς Ενίσχυσης

Το πρόγραμμα CERV βασίζεται σε 4 άξονες:
Ισότητα, δικαιώματα και ισότητα των φύλων προώθηση των δικαιωμάτων, της μη διάκρισης, της ισότητας, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, και προώθηση της ενσ ωμάτωσης της διάστασης του φύλου και της μη διάκρισης.
Δέσμευση και συμμετοχή των πολιτών προώθηση της δέσμευσης και της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης και των ανταλλαγών μεταξύ πολιτών διαφορετικών κρατών μελών και ευαισθητοποίηση για την κοινή ευρωπαϊκή ιστορία.
Δάφνη καταπολέμηση της βίας, συμπεριλαμβανομένης της βίας με βάση το φύλο.

Αξίες της Ένωσης προστασία και προώθηση των αξιών της Ένωσης. Το σκέλος των αξιών της Ένωσης είναι μία από τις μεγάλες καινοτομίες του προγράμματος. Θέτει στο επίκεντρό του αξίες που είναι κοινές για όλα τα κράτη μέλη και στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση: σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, κράτος δικαίου και σεβασμός
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες. Σε μια εποχή όπου οι ευρωπαϊκές κοινωνίες έρχονται αντιμέτωπες με τον εξτρεμισμό, τον ριζοσπαστισμό και τις διαιρέσεις και με τη συρρίκνωση του χώρου για την ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών, αυτό το σκέλος θα θέσει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων του, χρηματοδοτώντας έργα που προωθούν και ευαισθητοποιούν σχετικά με τις αξίες της ΕΕ και τα θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ και παρέχοντας οικονομική στήριξη σε τοπικές, περιφερειακές και διακρατικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Είδος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

Επιχορηγήσεις.

Ύψος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

Επιλέξιμος προϋπολογισμός: 202.958.792 € για το 2023 και 204.989.764 € για το 2024.

Ποσοστό χρηματοδότησης: Οι επιχορηγήσεις περιλαμβάνουν ένα ποσοστό συγχρηματοδότησης. Το μέγιστο δυνατό ποσοστό συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται στο 90% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της δράσης.

Ωφελούμενοι – Δικαιούχοι

Οι αιτούντες και οι εταίροι πρέπει συνήθως να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, νομίμως εγκατεστημένοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ή ένας ή περισσότεροι διεθνείς οργανισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίοι πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις σε συνεργασία με δημόσιους φορείς ή ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς χαρακτήρα οργανισμούς με την επιφύλαξη ειδικών προσκλήσεων. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από τουλάχιστον (2) δύο οργανισμούς (αιτών και εταίρος) ή από έναν (1) μεμονωμένο αιτούντα, ανάλογα με τις λεπτομέρειες της πρόσκλησης

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Δαπάνες προσωπικού, δαπάνες υπεργολαβίας, δαπάνες αγοράς (π.χ. ταξίδια και διαμονή, εξοπλισμός, άλλα αγαθά και υπηρεσίες), έμμεσες δαπάνες.

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.