Τελευταία Ενημέρωση: 03/04/2023

Πρόγραμμα European Defence Fund

Στόχος

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (ΕΤΑ) αποτελεί μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη
στήριξη της αμυντικής συνεργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρόλος του είναι να
υποστηρίζει τη συνεργατική έρευνα και ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση,
συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών και των εταιρειών, προωθώντας την καινοτομία.

Στόχος του προγράμματος είναι να προωθήσει μια ανταγωνιστική αμυντική βιομηχανική βάση στην Ευρώπη, ώστε να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Βασικοί στόχοι και επιδιώξεις του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας είναι:
• Να ενισχύσει τις προσπάθειες των κρατών μελών προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ εταιρειών
και ερευνητικών φορέων κάθε μεγέθους και γεωγραφικής προέλευσης στην ΕΕ.
• Να υποστηρίξει ανταγωνιστικά και συνεργατικά έργα σε ολόκληρο τον κύκλο της έρευνας και της
ανάπτυξης για μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή αμυντική ικανότητα και το βιομηχανικό
τοπίο.
• Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε συνεργατικά έργα και
προωθεί πρωτοποριακές καινοτόμες λύσεις.

Κλάδοι – Τομείς Ενίσχυσης

Στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης (20212027), το Ταμείο θα στηρίξει οικονομικά κοινοπραξίες εταιρειών από διαφορετικά κράτη μέλη που αναλαμβάνουν συνεργατική αμυντική έρευνα και ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών. Το Ταμείο περιλαμβάνει επίσης μηχανισμούς για την τόνωση του ανοίγματος των αλυσίδων εφοδιασμού.

Είδος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

Επιχορηγήσεις.

Ύψος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

Επιλέξιμος προϋπολογισμός: Ανάλογα τα χαρακτηριστικά της κάθε πρόσκλησης.

Ποσοστό χρηματοδότησης: Το
EDF μπορεί να υποστηρίξει το 100% του συνολικού επιλέξιμου κόστους μιας ερευνητικής δράσης, ενώ η υποστήριξη του EDF σε μια αναπτυξιακή δράση μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 20% και 100% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της, ανάλογα με τις καλυπτόμενες δραστηριότητες.

Ωφελούμενοι – Δικαιούχοι

Μόνο συνεργατικά έργα, στα οποία συμμετέχουν τουλάχιστον 3 επιλέξιμοι φορείς από τουλάχιστον τρία κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες, μπορούν να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το ΕΤΑ. Οι προσκλήσεις που είναι αφιερωμένες στις ανατρεπτικές τεχνολογίες μπορούν να φιλοξενήσουν μικρότερες κοινοπραξίες (τουλάχιστον 2 επιλέξιμες οντότητες από τουλάχιστον 2 κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες) και με σύστημα μπόνους (συμμετοχή ΜΜΕ και μεσαίας κεφαλαιοποίησης και σύνδεση με έργο PESCO).

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Δαπάνες προσωπικού, δαπάνες υπεργολαβίας, δαπάνες αγοράς (π.χ. ταξίδια και διαμονή, εξοπλισμός, άλλα αγαθά και υπηρεσίες), άλλες κατηγορίες δαπανών, έμμεσες δαπάνες.

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.