Τελευταία Ενημέρωση: 03/04/2023

Πρόγραμμα EU for Health

Στόχος

Το πρόγραμμα EU4Health είναι η φιλόδοξη απάντηση της ΕΕ στην πανδημία COVID-19, η οποία θα
συμβάλει σημαντικά στην ανάκαμψη μετά την COVID-19 με στόχο:
1. Τη βελτίωση της δημόσιας υγείας στην Ένωση μέσω της πρόληψης ασθενειών και της προαγωγής
της υγείας, καθώς και μέσω διεθνών πρωτοβουλιών και συνεργασίας στον τομέα της υγείας,
2. Να προστατεύει τους ανθρώπους από σοβαρές διασυνοριακές απειλές για την υγεία μέσω της
πρόληψης, της ετοιμότητας και της αντιμετώπισης διασυνοριακών απειλών για την υγεία,
συμπληρώνοντας τα εθνικά αποθέματα βασικών προϊόντων που σχετίζονται με την κρίση και
δημιουργώντας μια εφεδρεία ιατρικού, υγειονομικού και υποστηρικτικού προσωπικού,
3. Να βελτιώσει την πρόσβαση σε φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και προϊόντα που
σχετίζονται με κρίσεις, ενθαρρύνοντας τη βιώσιμη παραγωγή και τις αλυσίδες εφοδιασμού και
την καινοτομία στην Ένωση, καθώς και την αποτελεσματική χρήση των φαρμάκων,
4. Την ενίσχυση των εθνικών συστημάτων υγείας μέσω της βελτιωμένης χρήσης και
επαναχρησιμοποίησης δεδομένων υγείας, της ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών,
του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγειονομικής περίθαλψης, της βελτίωσης της πρόσβασης
στην υγειονομική περίθαλψη, της ανάπτυξης και εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για την
υγεία και της λήψης αποφάσεων βάσει τεκμηρίων και της ολοκληρωμένης εργασίας μεταξύ των
συστημάτων υγείας των κρατών μελών.

Κλάδοι – Τομείς Ενίσχυσης

Τα έργα που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα θα επικεντρωθούν στην πρόληψη ασθενειών, την ετοιμότητα για κρίσεις, τα συστήματα υγείας και τον ψηφιακό τομέα, με οριζόντια εστίαση στην επιτάχυνση και το συντονισμό των προσπαθειών για την καταπολέμηση του καρκίνου.

Η πρωτοβουλία
EU4Health θα ενισχύσει τα εθνικά συστήματα με τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών όπως:
Παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης και συμβουλών στις χώρες και τις αρχές τους.

Διασυνοριακή συνεργασία και συμπράξεις για τη βελτίωση της διάγνωσης, της πρόληψης και της
περίθαλψης των μη μεταδοτικών ασθενειών, ιδίως του καρκίνου.

Εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού ώστε να είναι διαθέσιμο σε όλη την ΕΕ.

Παρακολούθηση της ικανότητας αντίδρασης και ετοιμότητας των κρατών μελών.

Κλινικές δοκιμές για την επιτάχυνση της ανάπτυξης φαρμάκων και εμβολίων
Διεξαγωγή μελετών, συλλογή δεδομένων και συγκριτική αξιολόγηση.

Είδος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

Επιχορηγήσεις.

Ύψος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

Επιλέξιμος προϋπολογισμός: Ανάλογα τα χαρακτηριστικά της κάθε πρόσκλησης

Ποσοστό χρηματοδότησης: Οι επιχορηγήσεις θα περιλαμβάνουν συγχρηματοδότηση. Το μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης είναι 60 τοις εκατό. Σε περίπτωση εξαιρετικής χρησιμότητας, το ποσοστό χρηματοδότησης μπορεί να ανέλθει στο 80 τοις εκατό των επιλέξιμων δαπανών.

Ωφελούμενοι – Δικαιούχοι

Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται από κοινοπραξία νομικών οντοτήτων που ενεργούν από κοινού.

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Δαπάνες προσωπικού, δαπάνες υπεργολαβίας, δαπάνες αγοράς (π.χ. ταξίδια και διαμονή, εξοπλισμός, άλλα αγαθά και υπηρεσίες), άλλες κατηγορίες δαπανών, έμμεσες δαπάνες.

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.