Τελευταία Ενημέρωση: 03/04/2023

Πρόγραμμα Erasmus+

Στόχος

Το Erasmus+ είναι πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 26,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για τη σχεδόν διπλάσια χρηματοδότηση σε σύγκριση με το πρ οηγούμενο πρόγραμμα (2014-2020). Το πρόγραμμα 2021-2027 δίνει μεγάλη έμφαση στην ένταξη και πολυμορφία, την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και την προώθηση της συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να στηρίξει, μέσω της δια βίου μάθησης, την εκπαιδευτική,
επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των ατόμων στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, στην Ευρώπη και πέραν αυτής, συμβάλλοντας έτσι στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ποιοτική απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, στην προώθηση της καινοτομίας και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών.

Κλάδοι – Τομείς Ενίσχυσης

Το πρόγραμμα έχει ως ειδικούς στόχους την προώθηση: της μαθησιακής κινητικότητας ατόμων και ομάδων και της συνεργασίας, της ένταξης και της ισότητας, της αριστείας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας σε επίπεδο οργανισμών και πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της κινητικότητας της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και της ενεργής συμμετοχής των νέων, καθώς και της συνεργασίας, της ποιότητας, της ένταξης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας σε επίπεδο οργανισμών και πολιτικών στον τομέα της νεολαίας της μαθησιακής κινητικότητας του αθλητικού προσωπικού, καθώς και της συνεργασίας, της ποιότητας, της ένταξης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας σε επίπεδο αθλητικών οργανισμών και πολιτικών στον τομέα του αθλητισμού.

Σε συνέχεια των προαναφερθέντων, τρεις πρωταρχικές προτεραιότητες στηρίζουν την εφαρμογή του Erasmus+:

Ένταξη και πολυμορφία

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Περιβάλλον και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

Είδος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

Επιχορηγήσεις.

Ύψος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

Προϋπολογισμός
Για τη Βασική Δράση 2Συνεργασία μεταξύ Οργανισμών και Ιδρυμάτων ο προϋπολογισμός εκτιμάται στα 120.000€ , στα 250.000 € και στα 400.000 € (Συμπράξεις Συνεργασίας).
Για τις Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας που ανήκουν στη Βασική Δράση 2 ο προϋπολογισμός κυμαίνεται είναι 30.000 και 60.000 €.
Όσον αφορά
τη Βασική Δράση 2Συμπράξεις για την στήριξη της Καινοτομίας υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες έργων και
διαθέσιμοι προϋπολογισμοί:
o Κατηγορια 1: Συμμαχιες για την εκπαιδευση και τις επιχειρησεις: Για έργα που διαρκούν 2 χρόνια, ο προϋπολογισμός είναι 1 εκ. € ενώ για έργα που έχουν διάρκεια 3 ετών, ο προϋπολογισμός κυμαίνεται στα 1.5 εκ. €.
o Κατηγορία 2 Συμμαχίες για τομεακή συνεργασία (εφαρμογή του «Σχεδίου στρατηγικής»): Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία, ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 4 εκ. € και η διάρκεια του έργου είναι 4 έτη.

Ποσοστό χρηματοδότησης
(α) Για τη Βασική Δράση 2Συμπράξεις Συνεργασίας το προτεινόμενο μοντέλο επιχορήγησης συνίσταται σε έναν κατάλογο τριών ενιαίων κατ’ αποκοπήν ποσών που αντιστοιχούν στο συνολικό ποσό της επιχορήγησης για το σχέδιο: 120.000 EUR, 250.000 EUR και 400.000 EUR. Οι αιτούντες θα επιλέξουν μεταξύ των 3 προκαθορισμένων ποσών αναλόγως των δραστηριοτήτων που επιθυμούν να αναλάβουν και των αποτελεσμάτων που επιθυμούν να επιτύχουν. Κατά τον σχεδιασμό των σχεδίων τους, οι αιτούντες οργανισμοί μαζί με τους εταίρους του σχεδίου θα πρέπει να επιλέξουν το ενιαίο κατ’ αποκοπήν ποσό που θα είναι καταλληλότερο για την κάλυψη των δαπανών των σχεδίων τους με βάση τις ανάγκες και τους στόχους τους. Εάν το σχέδιο επιλεγεί για χρηματοδότηση, το αιτούμενο κατ’ αποκοπήν ποσό μετατρέπεται στο συνολικό ποσό της επιχορήγησης. Το ίδιο ισχύει και για τη Βασική Δράση 2 Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας ενώ όσον αφορά την επιλογή ενός κατ’ αποκοπήν ποσού οι αιτούντες διαλέγουν μεταξύ 30.000 € είτε 60.000 €.

(β) Για τη Βασική Δράση 2Συμπράξεις για την στήριξη της Καινοτομίας ακολουθείται επίσης ένα μοντέλο χρηματοδότησης με κατ’ αποκοπή ποσό, η αξία του οποίου θα περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο 80 % του εκτιμώμενου προϋπολογισμού που καθορίζεται μετά την αξιολόγηση.

Ωφελούμενοι – Δικαιούχοι

Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται από κοινοπραξία νομικών οντοτήτων που ενεργούν από κοινού (π.χ. Ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες επιχειρήσεις, ΜΚΟ, τοπικές αρχές, Ευρωπαϊκοί ή εθνικοί κοινωνικοί εταίροι, ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια και λοιποί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, κ.λπ.), και είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε λοιπές χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Βασικές Προϋποθέσεις Υποβολής

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Δαπάνες προσωπικού, δαπάνες διαχείρισης έργου, δαπάνες κατάρτισης, διοργάνωση εκδηλώσεων δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων για την υλοποίηση του έργου, προετοιμασία και υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας, επικοινωνία και διάδοση, διασφάλιση ποιότητας, δαπάνες για υπεργολάβους.

Προθεσμία Υποβολής

(α) Για τη Βασική Δράση 2 τόσο για Συμπράξεις Συνεργασίας όσο και Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας, ο προϋπολογισμός είναι 22 Μαρτίου στις 12:00:00 (το μεσημέρι,
ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που πρόκειται να ξεκινήσουν μεταξύ της 1ης Σεπτ εμβρίου και της 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Έως τις 4 Οκτωβρίου στις 12:00:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που πρόκειται να ξεκινήσουν μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 31ης
Αυγούστου του επόμενου έτους.

(β) Για τη Βασική Δράση 2Συμπράξεις για την στήριξη της Καινοτομίας η προθεσμία υποβολής είναι 3 Μαϊου του 2023.

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.