Τελευταία Ενημέρωση: 03/04/2023

Πρόγραμμα Creative Europe

Στόχος

Το πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη” 2021-2027 έχει προϋπολογισμό 2,44 δισ. ευρώ, έναντι 1,47 δισ. ευρώ του προηγούμενου προγράμματος (2014-2020). Η Δημιουργική Ευρώπη επενδύει σε δράσεις που
ενισχύουν την πολιτιστική πολυμορφία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προκλήσεις του
πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα.
Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:
• η διαφύλαξη, η ανάπτυξη και η προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας και κληρονομιάς.
• η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και του οικονομικού δυναμικού των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων, ιδίως του οπτικοακουστικού τομέα

Κλάδοι – Τομείς Ενίσχυσης

Το πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη” χωρίζεται σε 3 σκέλη:

1. το σκέλος Πολιτισμού, το οποίο καλύπτει τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς, με
εξαίρεση τον οπτικοακουστικό τομέα,

2. το σκέλος Media, το οποίο καλύπτει τον οπτικοακουστικό τομέα,

3. το διατομεακό σκέλος, το οποίο καλύπτει δράσεις σε όλους τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς
τομείς.

Είδος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

Επιχορηγήσεις.

Ύψος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

Επιλέξιμος προϋπολογισμός:
o Έργα μικρής κλίμακας: 200.000€

o Έργα μεσαίας κλίμακας: 1.000.000€

o Έργα μεγάλης κλίμακας: 2.000.000€

Ποσοστό χρηματοδότησης:
o Έργα μικρής κλίμακας: 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

o Έργα μεσαίας κλίμακας: 70% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

o Έργα μεγάλης κλίμακας: 60%των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

Ωφελούμενοι – Δικαιούχοι

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν από κοινοπραξία που πληροί τους ακόλουθους όρους:

  • Έργα μικρής κλίμακας: τουλάχιστον 3 φορείς από 3 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες
  • Έργα μεσαίας κλίμακας: τουλάχιστον 5 φορείς από 5 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες
  • Έργα μεγάλης κλίμακας: τουλάχιστον 10 φορείς από 10 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες.

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Δαπάνες προσωπικού, δαπάνες μετακινήσεων για την υλοποίηση του έργου, δαπάνες εξοπλισμού απαραίτητου για το έργο, δαπάνες αναλωσίμων και προμηθειών, δαπάνες που προκύπτουν από συμβάσεις που συνάπτονται με σκοπό την υλοποίηση της δράσης, δαπάνες που προκύπτουν άμεσα από τις απαιτήσεις που επιβάλλει η υλοποίηση της δράσης (διάδοση πληροφοριών, ειδική αξιολόγηση της δράσης, έλεγχοι, μεταφράσεις, αναπαραγωγές κ.λπ.), έμμεσες δαπάνες.

Προθεσμία Υποβολής

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.