Τελευταία Ενημέρωση: 03/04/2023

Πρόγραμμα CEF

Στόχος

Το πρόγραμμα “Connecting Europe Facility” (CEF) αποτελεί βασικό χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για την
υλοποίηση της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας και σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές για το 2030 και το 2050. Υποστηρίζει την ανάπτυξη υψηλής απόδοσης, βιώσιμων και αποτελεσματικά διασυνδεδεμένων διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των ψηφιακών υπηρεσιών.

Κλάδοι – Τομείς Ενίσχυσης

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις υποκατηγορίες:
CEF
energy: Στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη έργων κοινού ενδιαφέροντος.

CEF digital: Στόχος του CEF Digital είναι η μόχλευση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σε υποδομές ψηφιακής συνδεσιμότητας κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

CEF transport: Το πρόγραμμα CEF για τις μεταφορές είναι το χρηματοδοτικό μέσο για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής υποδομών μεταφορών. Στόχος του είναι η στήριξη επενδύσεων για την κατασκευή νέων υποδομών μεταφορών στην Ευρώπη ή την αποκατάσταση και αναβάθμιση των υφιστάμενων.

Είδος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

Επιχορηγήσεις.

Ύψος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

Επιλέξιμος προϋπολογισμός: Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του CEF Transport για το 2022 διέθεσε 5,12 δισ. ευρώ για έργα που στοχεύουν σε νέες αναβαθμισμένες και βελτιωμένες ευρωπαϊκές υποδομές μεταφορών.

Ποσοστό χρηματοδότησης: Για τις μελέτες (studies) το ποσό της χρηματοδοτικής στήριξης της Ένωσης δεν υπερβαίνει το 50 % του συνολικού επιλέξιμου κόστους. Για τα έργα ( works) το ποσό της χρηματοδότησης δεν υπερβαίνει το 30 % του συνολικού επιλέξιμου κόστους. Ωστόσο, τα ποσοστά συγχρηματοδότησης μπορούν να αυξηθούν σε 50 % κατ’ ανώτατο όριο για επιλεγμένες δράσεις.

Ωφελούμενοι – Δικαιούχοι

Νόμιμες οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε Κράτος Μέλος της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και των κοινοπραξιών, τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το CEF, καθώς και ισότιμες οντότητες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου της Ένωσης και, εφόσον προβλέπεται στα προγράμματα εργασίας, διεθνείς οργανισμοί.

Προθεσμία Υποβολής

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.