Τελευταία Ενημέρωση: 30/09/2022

Έργα ΣΔΙΤ

Στόχος

Προώθηση της εκτέλεσης έργων ή της παροχής υπηρεσιών μέσω του θεσμού των Συμπράξεων Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Τα σχήματα των ΣΔΙΤ είναι δύο. Πρόκειται είτε για ανταποδοτικά έργα, είτε για έργα κοινωνικών υποδομών με πληρωμές διαθεσιμότητας.

Κλάδοι – Τομείς Ενίσχυσης

Δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο Σύμπραξης οι δραστηριότητες που κατά το Σύνταγμα ανήκουν άμεσα και αποκλειστικά στο Κράτος και ιδίως η εθνική άμυνα, η αστυνόμευση, η απονομή της δικαιοσύνης και η εκτέλεση των ποινών που επιβάλλονται από τα αρμόδια δικαστήρια (άρθρο 2 παρ. 3 ν. 3390/2005).

Είδος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

 • Ταχεία διαδικασία έγκρισης από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ.
 • Βέλτιστες και διαφανείς διαγωνιστικές διαδικασίες Σύμφωνα με την Έκθεση του 2020 “Benchmarking Infrastructure Development” της Παγκόσμιας Τράπεζας στον τομέα των «Βέλτιστων Διαγωνιστικών Διαδικασιών σε έργα ΣΔΙΤ», η Ελλάδα κατετάγη στην 2η θέση παγκοσμίως, ανάμεσα σε 140 χώρες. Επίσης, η Ελλάδα κατέκτησε τη 2η θέση (ανάμεσα σε 81 χώρες) στην παγκόσμια κατάταξη της ετήσιας έκθεσης για τις διαφανείς διαδικασίες στις συμβάσεις ΣΔΙΤ που καταρτίζει το Global Infrastructure Hub (ο φορέας του G20 για τις υποδομές). Διευκολύνσεις για την απρόσκοπτη και ταχεία έκδοση αδειών.
 • Θεσμική κάλυψη, τόσο των έργων κοινωνικών υποδομών με πληρωμές διαθεσιμότητας, όσο και των ανταποδοτικών έργων.
 • Νομική ασφάλεια χάριν στο απλό θεσμικό πλαίσιο.
 • Αξιοποίηση συνεργειών από την ενσωμάτωση του σχεδιασμού, της κατασκευής και της λειτουργίας σε μία (ενιαία) σύμβαση μακροπρόθεσμης διάρκειας.
 • Δυνατότητα επίλυσης διαφορών με διαιτησία.

Επιπλέον, στα έργα ΣΔΙΤ, ως «Αυτοδίκαια εντασσόμενες Στρατηγικές Επενδύσεις», παρέχονται τα κίνητρα των άρθρων 10 παρ. 3 [Χορήγηση άδειας διαμονής (σε έως 10 στελέχη) και φορολόγηση για εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα (με διατήρηση της φορολογικής κατοικίας στην αλλοδαπή)], 12 παρ. 1 (σταθερός συντελεστής φορολογίας εισοδήματος) και 13 (ταχεία αδειοδότηση) του ν. 4608/2019.

Ύψος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

Παρέχονται σημαντικά κίνητρα τα οποία δεν καθίσταται εφικτό να ποσοτικοποιηθούν.

Ωφελούμενοι – Δικαιούχοι

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4412/2016 «Δικαιούμενοι συμμετοχής – Προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη ΣΔΣ και άλλες διεθνείς συμφωνίες (άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)»:

 1. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
  β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 2. Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

Βασικές Προϋποθέσεις Υποβολής

Όπως προβλέπονται στο σχετικό νόμο. Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ εντάσσει στον Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων και η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ αποφασίζει, ακολούθως, την υπαγωγή των Συμπράξεων στις διατάξεις του ν. 3389/2005 κατόπιν σχετικής αίτησης του Δημόσιου Φορέα ο οποίος εξετάζει την υλοποίηση έργου ΣΔΙΤ σε τομέα αρμοδιότητάς του. Ακολουθεί η διαδικασία ανάθεσης για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα που θα συμμετάσχει στη Σύμπραξη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (ν. 4412/2016, ν. 4413/2016).

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Δεν προσδιορίζονται ειδικές κατηγορίες

Προθεσμία Υποβολής

Λοιποί Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Όπως προβλέπονται στο σχετικό νόμο.

Συνοδευτικό Υλικό:

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.