Τελευταία Ενημέρωση: 07/10/2022

Ενίσχυση Έρευνας & Ανάπτυξης

Στόχος

Η διάθεση πόρων για την ανάπτυξη και προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας ως τομέων ζωτικού εθνικού ενδιαφέροντος.

Κλάδοι – Τομείς Ενίσχυσης

Δεν προσδιορίζονται ειδικές κατηγορίες

Είδος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

Φορολογικές απαλλαγές

Ύψος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

 • Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων προσαυξημένες κατά ποσοστό 100%. Αν προκύψουν ζημίες μετά την αφαίρεση του ως άνω ποσοστού μεταφέρονται για συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη.
 • Απόσβεση εξοπλισμού και οργάνων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας με συντελεστή απόσβεσης 40%.
 • Εξαιρούνται από την επιβολή φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίου οι πράξεις αύξησης του κεφαλαίου με μετρητά, όταν το προϊόν της αύξησης πρόκειται να διατεθεί αποκλειστικά για δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

Ωφελούμενοι – Δικαιούχοι

Επιχειρήσεις, οι οποίες για να λάβουν τα κατά νόμον προβλεπόμενα θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών ως Ε&Τ που ορίζονται στην υπ΄ αρθμ. 100335/28.06.2019 κοινή υπουργική απόφαση «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων» (Β’2600) και την υπ’ αριθμ. 79230/26.07.2021 (Β’3293) τροποποίηση αυτής, όπως και σε κάθε σχετική ΚΥΑ ή/και ΠΟΛ οι οποίες δύνανται να εκδοθούν για τη ρύθμιση των θεμάτων που άπτονται της εφαρμογής του κινήτρου.

Δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας (Βασική έρευνα, Εφαρμοσμένη έρευνα, Πειραματική ανάπτυξη.

Βασικές Προϋποθέσεις Υποβολής

Οι δαπάνες να αφορούν σε :

 • Σχεδιασμό και κατασκευή ενός ή περισσοτέρων πρωτοτύπων / Κατασκευή -λειτουργία πιλοτικών έργων σε πειραματική φάση.
 • Εργασίες βιομηχανικού σχεδιασμού μόνο εφόσον είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
 • Εργασίες βιομηχανικής μηχανικής μόνο αν για την επιτυχή υλοποίησή τους απαιτηθεί περαιτέρω έρευνα.
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων πρωτότυπου και καινοτομικού λογισμικού εφόσον επιφέρουν ουσιαστική επιστημονική ή τεχνολογική πρόοδο.
 • Κλινικές δοκιμές (μελέτες) φάσεων 1,2 και 3 νέων φαρμάκων, εμβολίων και θεραπειών.

Οι επιχειρήσεις να πληρούν τις κάτωθι υποχρεώσεις:

 • Οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τις παρακάτω υποχρεώσεις.
 • Οι δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας πρέπει να συνδέονται με έργα αποκλειστικά αυτοχρηματοδοτούμενα που υλοποιούνται από την επιχείρηση. Εξαιρούνται τα έργα που χρηματοδοτούνται από οποιονδήποτε άλλο εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνή φορέα.

Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά της αρχεία, στα οποία θα καταχωρούνται οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Οι δαπάνες που σχετίζονται με την εκτέλεση δραστηριοτήτων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, είναι οι ακόλουθες :

 • Αποσβέσεις δαπανών αγοράς, κατασκευής ή επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης κτιρίων.
 • Αποσβέσεις δαπανών αγοράς ή χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού και οργάνων εργαστηριακής υποδομής.
 • Αποσβέσεις δαπανών αγοράς άυλων περιουσιακών στοιχείων, αποσβέσεις δαπανών αγοράς αδειών χρήσης εξειδικευμένων επιστημονικών «πακέτων»/προγραμμάτων Η/Υ τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της έρευνας.
 • Τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες όπως ενοίκια ή λειτουργική μίσθωση, λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, τηλεφωνίας, κ.λπ.
 • Αμοιβές κάθε βαθμίδας προσωπικού που απασχολείται στην εκτέλεση του έργου επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
 • Δαπάνες για μετακινήσεις εσωτερικού και εξωτερικού για συνεργασία με εργαστήρια κ.λπ., για ανακοίνωση αποτελεσμάτων, κλπ.
 • Δαπάνες για ευρύ φάσμα αναλωσίμων όπως χημικά και μικροβιολογικά αντιδραστήρια, μικροεξαρτήματα και όργανα μίας ή περιορισμένου αριθμού χρήσεων, κλπ.
 • Δαπάνες για αγορά ή έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Δαπάνες σύνδεσης με βάσεις δεδομένων, εθνικά και διεθνή δίκτυα γνώσης, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες ή άλλες ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης.

Ανάθεση με σύμβαση σε εξωτερικούς συνεργάτες ή φορείς (ιδιωτικά εργαστήρια και επιχειρήσεις, δημόσια ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια, Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.).

Προθεσμία Υποβολής

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για παραπάνω πληροφορίες για την διαδικασία και τρόπο υποβολής, εδώ: https://gsri.gov.gr/protovoulies-draseis/pistopoiisi-dapanon-et-erevnas-ton-epicheiriseon/ και εδώ: https://gsri.gov.gr/anakoinosi-gia-tin-ypovoli-aitiseon-pistopoiisis-dapanon-epistimonikis-kai-technologikis-erevnas-ton-epicheiriseon-chrisis-2021-kai-chorigisi-schetikis-vevaiosis/

Λοιποί Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις

 • Παρουσία στις δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας ενός αξιόλογου στοιχείου πρωτοτυπίας και η άρση επιστημονικής ή τεχνολογικής αβεβαιότητας.
 • Το άρθρο 22Α του ν. 4172/2013 (Α’167), τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4712/2020 (Α’146) και με το άρθρο 12 του ν. 4965/2022 (Α΄ 162). Πλέον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 4965/2022 (Α΄ 162), για αιτούμενο ύψος δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ η υποβολή έκθεσης ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία για την πραγματοποίηση των δαπανών και το ύψος αυτών είναι υποχρεωτική. Η εν λόγω τροποποίηση ισχύει για τα αιτήματα πιστοποίησης δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, τα οποία αφορούν στο φορολογικό έτος 2022 και εφεξής.
 • Λοιποί, όπως ορίζονται στις σχετικές διατάξεις.

Συνοδευτικό Υλικό:

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.