Τελευταία Ενημέρωση: 30/09/2022

Επιδότηση Εισφορών

Στόχος

Παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της απασχόλησης.

Κλάδοι – Τομείς Ενίσχυσης

Δεν προσδιορίζονται ειδικές κατηγορίες.

Είδος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

Παρέχεται πρόγραμμα επιδότησης μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως είκοσι πέντε (25) ετών.

Ύψος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

Η επιδότηση του ΕΦΚΑ αφορά τις εργοδοτικές εισφορές για κύρια σύνταξη σε ποσοστό 6,66% επί των μεικτών.

Ωφελούμενοι – Δικαιούχοι

  • Φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και να δραστηριοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
  • Απασχολούν εργαζόμενους ηλικίας ως 25 ετών, αμειβόμενους με μισθό ή με ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, ανεξαρτήτως του ύψους των αποδοχών.

Βασικές Προϋποθέσεις Υποβολής

Η επιδότηση εργοδοτικών εισφορών αφορά αποκλειστικά και μόνο στον κλάδο κύριας σύνταξης, ενώ δεν επέρχεται καμία τροποποίηση στα λοιπά ποσοστά ασφαλίστρων (δηλ. για επικουρική ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη και συνεισπραττόμενους κλάδους) τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Ασφαλιστικές, εργοδοτικές εισφορές για τον κλάδο κύριας σύνταξης.

Προθεσμία Υποβολής

Λοιποί Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Όπως ορίζονται στις σχετικές διατάξεις.

Συνοδευτικό Υλικό:

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.