Τελευταία Ενημέρωση: 30/09/2022

Επενδυτικοί Άγγελοι

Στόχος

Με την ΚΥΑ 39937/2021 (ΦΕΚ 1415/Β/9-4-2021), ρυθμίζονται επιμέρους θέματα που αφορούν στους Επενδυτικούς Αγγέλους και μαζί με τις διατάξεις του άρθρου 70Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4712/2020 (Α’ 146), συνιστούν την εγχώρια νομοθεσία κινήτρων για την ανάπτυξη του θεσμού των ΕπενδυτικώνΑγγέλων και την προσέλκυση σχετικών επενδυτικών κεφαλαίων.

Ειδικότερα, η ΚΥΑ 39937/2021 καθορίζει όρους και προϋποθέσεις για τους Επενδυτικούς Αγγέλους (χαρακτηρισμός φυσικού προσώπου ως Επενδυτικού Αγγέλου, τρόπος, χρόνος και χαρακτηριστικά της εισφοράς του, διαδικασία έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα κ.ά.) που απαιτούνται για την ενεργοποίηση και εφαρμογή του άρθρου 70Α του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4712/2020.

Κλάδοι – Τομείς Ενίσχυσης

Δεν προβλέπονται περιορισμοί για τη δραστηριοποίηση νεοφυών επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους κλάδους προκειμένου να έχει εφαρμογή η νομοθεσία των κινήτρων για τους Επενδυτικούς Αγγέλους.

Είδος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

Παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα του Επενδυτικού Αγγέλου, του φορολογικού έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η εισφορά. Το συνολικό ποσό της έκπτωσης προσδιορίζεται στο 50% του ποσού της εισφοράς του σε νεοφυή ή νεοφυείς επιχειρήσεις και η έκπτωση επιμερίζεται αναλογικά, ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος.

Ύψος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

Το ύψος της ενίσχυσης – κινήτρου, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αφορά στο 50% του ύψους της εισφοράς του Επενδυτικού Αγγέλου, ποσό το οποίο εκπίπτει από το φορολογητέο του εισόδημα.

Ωφελούμενοι – Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι Επενδυτικοί Άγγελοι, όπως ορίζονται στις διατάξεις της ΚΥΑ. Ειδικότερα και σύμφωνα με την ΚΥΑ, ‘Επενδυτικός Άγγελος/ Angel Investor’, ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδας ή εξωτερικού που κατέχει ελληνικό ΑΦΜ και εισφέρει με τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας, χρηματικά κεφάλαια σε νεοφυείς επιχειρήσεις με στόχο την εν γένει ανάπτυξή τους.

Βασικές Προϋποθέσεις Υποβολής

H αξιοποίηση από τον Επενδυτικό Άγγελο του κινήτρου της έκπτωσης από το φορολογητέο του εισόδημα, προϋποθέτει ότι η εισφορά του γίνεται για τους σκοπούς επιχειρηματικής ανάπτυξης νεοφυούς επιχείρησης.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ, ως νεοφυής επιχείρηση ορίζεται κάθε Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) που έχει την έδρα της στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» κατά τον χρόνο εισφοράς του κεφαλαίου.

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Η εισφορά κεφαλαίου του Επενδυτικού Αγγέλου θα πρέπει να είναι σε χρήμα και να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω τραπεζικής κατάθεσης.

Ειδικότερα, το ποσό του Επενδυτικού Αγγέλου που θα προορίζεται για την εισφορά του στη νεοφυή επιχείρηση, θα πρέπει να μεταφερθεί από τραπεζικό του λογαριασμό που θα διατηρεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε εταιρικό λογαριασμό της νεοφυούς επιχείρησης που θα διατηρεί σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας και αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από το σχετικό παραστατικό της τράπεζας.

Επιπρόσθετα, η εισφορά κεφαλαίου σε νεοφυή επιχείρηση πραγματοποιείται μέσω αύξησης του μετοχικού ή εταιρικού της κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις για τη διαδικασία αύξησης κεφαλαίου σε ΑΕ, ΕΠΕ ή ΙΚΕ, ανάλογα με τη νομική μορφή που θα έχει η νεοφυής επιχείρηση.

Προθεσμία Υποβολής

Λοιποί Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Καθορίζεται μέγιστο ποσό εισφοράς κεφαλαίου σε νεοφυείς επιχειρήσεις προκειμένου ο Επενδυτικός Άγγελος να μπορεί να τύχει του δικαιώματος έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε € 300.000 ανά φορολογικό έτος, μπορεί να αφορά σε μέχρι 3 το ανώτερο διαφορετικές νεοφυείς επιχειρήσεις και μέχρι του ποσού των € 100.000 σε κάθε μία από αυτές.

Η εισφορά κεφαλαίου δηλώνεται από τη νεοφυή επιχείρηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Elevate Greece» με την υποβολή των στοιχείων που αποδεικνύουν την πραγματοποίησή της και αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα της ΚΥΑ.

Η Α.Α.Δ.Ε. διενεργεί ελέγχους για τη διαπίστωση ότι η εισφορά κεφαλαίου από Επενδυτικό Άγγελο σε νεοφυή επιχείρηση έχει γίνει πράγματι για την ανάπτυξή της. Εφόσον διαπιστωθεί από τον έλεγχο ότι η εισφορά κεφαλαίου από τον Επενδυτικό Άγγελο έγινε με σκοπό την αποκόμιση από αυτόν μόνο του φορολογικού οφέλους, του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ύψος του οφέλους που επιδίωξε να αποκομίσει.

Συνοδευτικό Υλικό:

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.