Τελευταία Ενημέρωση: 30/09/2022

Ενίσχυση Απασχόλησης

Στόχος

Παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της απασχόλησης.

Κλάδοι – Τομείς Ενίσχυσης

Δεν προσδιορίζονται ειδικές κατηγορίες.

Είδος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

Παρέχεται φορολογικό κίνητρο μέσω έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα εργοδοτικών εισφορών για τη δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, οι οποίες εργοδοτικές εισφορές λογίζονται προσαυξημένες.

Ύψος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

  • Οι εργοδοτικές εισφορές για τη δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα προσαυξημένες κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και μέχρι το 14πλάσιο του κατώτατου μισθού άγαμου μισθωτού άνω των είκοσι πέντε (25) ετών ανά θέση εργασίας.
  • Το φορολογικό κίνητρο εκτός από το έτος πρόσληψης ή μετατροπής της σύμβασης σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, χορηγείται και για τέσσερα (4) επιπλέον συναπτά έτη.

Ωφελούμενοι – Δικαιούχοι

  • Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες όπου αφαιρείται από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματά τους, όπως αυτά προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους που αφορούν.
  • Εάν προκύψουν ζημίες μετά την αφαίρεση των προσαυξημένων εισφορών, η ζημία αυτή μεταφέρεται.
  • Συγκρίνεται ο μέσος όρος του αριθμού των απασχολουμένων κατά το έτος πρόσληψης με το μέσο όρο των απασχολουμένων του προηγούμενου έτους.
  • Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική δήλωση μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έκαστου φορολογικού έτους στο οποίο κάνουν χρήση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής.

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Εργοδοτικές εισφορές.

Προθεσμία Υποβολής

Λοιποί Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Όπως αναφέρονται στη σχετική διάταξη

Συνοδευτικό Υλικό:

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.