Τελευταία Ενημέρωση: 30/09/2022

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Στόχος

Παροχή κινήτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας ή και νερού.

Κλάδοι – Τομείς Ενίσχυσης

Δεν προσδιορίζονται ειδικές κατηγορίες.

Είδος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

Παρέχεται προσαύξηση των ισχυόντων συντελεστών απόσβεσης επί του κόστους επένδυσης που είναι συναφής με την ενεργειακή απόδοση ή την εξοικονόμηση νερού.

Ύψος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

Προσαύξηση κατά 200% στους ισχύοντες συντελεστές απόσβεσης των δαπανών, συναφών με την επένδυση ενεργειακή απόδοση ή την εξοικονόμηση νερού.

Ωφελούμενοι – Δικαιούχοι

Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα.

Βασικές Προϋποθέσεις Υποβολής

Δεν προσδιορίζονται περαιτέρω ιδιαίτερες προϋποθέσεις ένταξης.

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

  • Δαπάνες προστασίας (θερμομόνωση, αεροστεγάνωση, κουφώματα, υαλοπίνακες)
  • Αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης/κλιματισμού/μηχανικού αερισμού, θερμοστατικές κεφαλές – λέβητας συμπύκνωσης φυσικού αερίου.
  • Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας και Θερμότητας ( συστήματα παραγωγής ενέργειας: αντλίες θερμότητας υψηλής απόδοσης, ενεργειακά αποδοτικοί λέβητες βιομάζας, ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταϊκά και λοιπά συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή, υπό σχήμα ενεργειακού συμψηφισμού ή αυτοπαραγωγής).
  • Φωτισμός (αναβάθμιση φωτισμού με αντικατάσταση λαμπτήρων υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
  • Συστήματα και Αυτοματισμοί Διαχείρισης Ενέργειας (BEMS).
  • Εγκαταστάσεις συστημάτων συλλογής και χρήσης όμβριων υδάτων – εγκαταστάσεις συστημάτων διαχείρισης υγρών αποβλήτων.
  • Κατασκευή / αντικατάσταση δικτύων μεταφοράς νερού με σκοπό τη μείωση διαρροών (ή την εξοικονόμηση) νερού – οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση εξυπηρετεί το σκοπό της εξοικονόμησης νερού.
  • Μηχανολογικός ή άλλος εξοπλισμός ο οποίος συμβάλλει στην εξοικονόμηση νερού
  • Συστήματα ελέγχου και μείωσης των διαρροών.

Προθεσμία Υποβολής

Λοιποί Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Όπως ορίζονται στις σχετικές διατάξεις.

Συνοδευτικό Υλικό:

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.