Τελευταία Ενημέρωση: 30/09/2022

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

Στόχος

Παροχή κινήτρων για την ενίσχυση του θεσμού των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Κλάδοι – Τομείς Ενίσχυσης

Δεν προσδιορίζονται ειδικές κατηγορίες

Είδος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

Φορολογικές απαλλαγές

Ύψος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

Τα κέρδη της επιχείρησης από την πώληση προϊόντων παραγωγής, για την οποία παραγωγή χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη στο όνομα της ίδιας επιχείρησης που αναπτύχθηκε από την ίδια, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τρεις συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσοδα από την πώληση των πιο πάνω προϊόντων

Ωφελούμενοι – Δικαιούχοι

Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα.

Βασικές Προϋποθέσεις Υποβολής

Αξιοποίηση διεθνώς αναγνωρισμένης ευρεσιτεχνίας

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Το κίνητρο συνδέεται με υπό όρους απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος κερδών επιχείρησης από πώληση προϊόντων, όπως αναφέρεται ανωτέρω (στο πεδίο Ύψος Παρεχόμενης Ενίσχυσης-Κινήτρου’).

Προθεσμία Υποβολής

Λοιποί Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις

  • Υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία την διαβιβάζει στον Ο.Β.Ι. Ο Ο.Β.Ι. διαπιστώνει, ότι για την παραγωγή του προϊόντος ή την παροχή υπηρεσίας χρησιμοποιήθηκε, κατά το έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσοδα από την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών, η διεθνώς αναγνωρισμένη ευρεσιτεχνία και ότι αυτή έχει κατά τις διατάξεις της παρούσας αναπτυχθεί από την επιχείρηση.
  • Όταν η διεθνώς αναγνωρισμένη ευρεσιτεχνία αφορά σε τμήμα ή εξάρτημα του παραγόμενου προϊόντος, θα πρέπει η ευρεσιτεχνία αυτή να συμβάλλει με ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) και άνω στο κόστος που αντιπροσωπεύει τα υλικά κατασκευής προϊόντος
Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.