Τελευταία Ενημέρωση: 29/12/2021

Αναπτυξιακός Νόμος

Στόχος

Ο Αναπτυξιακός Νόμος (Ν. 4399/2016) αφορά στο «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας» και αποτελεί ένα θεμελιώδες αναπτυξιακό εργαλείο καθώς προσφέρει μια μεγάλη γκάμα επενδυτικών ευκαιριών και ένα μίγμα επενδυτικών κινήτρων.

Σκοπός του νόμου (σύμφωνα με το άρθρο 1) είναι η προώθηση της ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης με έμφαση στην περιφερειακή σύγκλιση, η αύξηση της απασχόλησης, η ενίσχυση των δικτύων και συνεργειών των επιχειρήσεων με αύξηση τους μεγέθους τους, η βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου και της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και εντάσεως γνώσης, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η δημιουργία αλυσίδων αξίας, η εξοικονόμηση φυσικών πόρων με την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας.

Καθεστώτα Ενισχύσεων

 • Στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου προκηρύσσονται ειδικά καθεστώτα ενισχύσεων.
 • Τα καθεστώτα ενισχύσεων επικεντρώνονται σε διαφορετικές επενδυτικές περιοχές (π.χ. Επιχειρηματικότητα Πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων, Γενική Επιχειρηματικότητα, Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ.α.).
 • Στις εκάστοτε προκηρύξεις των καθεστώτων ενισχύσεων εξειδικεύονται τα επιμέρους πεδία που αφορούν στους δικαιούχους, τις επιλέξιμες δαπάνες, τα παρεχόμενα κίνητρα, τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων, τη διαδικασία ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων κ.ο.κ.
 • Η περίοδος υποβολής των προτάσεων εκ μέρους των επιχειρήσεων διαρκεί κατά μέσο όρο 3 μήνες ανά καθεστώς προκήρυξης.
 • Η υποβολή των προτάσεων εκ μέρους των ενδιαφερομένων διενεργείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Κλάδοι – Τομείς Ενίσχυσης

Στα καθεστώτα ενισχύσεων του Νόμου υπάγονται καταρχήν επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας.

Εξαιρέσεις υπαγωγής προβλέπονται για περιπτώσεις όπως:

 • Επιμέρους δραστηριότητες που εντάσσονται στους τομείς του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα, της ναυπηγίας, της παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας, των μεταφορών.
 • Κλάδους και τομείς που προσδιορίζονται βάσει συγκεκριμένων ΚΑΔ. Σε ορισμένους από τους εξαιρούμενους ΚΑΔ της λίστας, προβλέπονται δραστηριότητες που έχουν τη δυνατότητα υπαγωγής.

Είδος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

Προβλέπονται, υπό προϋποθέσεις, οι ακόλουθες κατηγορίες ενισχύσεων:

 • Φορολογική απαλλαγή: Απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
 • Επιχορήγηση: Δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης: Κάλυψη τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης: Κάλυψη του κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο.

Ύψος Παρεχόμενης Ενίσχυσης – Κινήτρου

Το ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης για κάθε επιχείρηση που πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής, καθορίζεται καταρχήν ανάλογα με το μέγεθός της (Μεγάλη, Μεσαία, Μικρή) και το Νομό που αυτή είναι εγκατεστημένη και αφορά στον προσδιορισμό του μέγιστου ποσοστού ενίσχυσης (‘μέγιστη ένταση ενίσχυσης’) επί του υπαγόμενου επενδυτικού κόστους, που μπορεί υπό προϋποθέσεις να λάβει, όπως προβλέπεται στο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ, επισυνάπτεται).

Σύμφωνα με ΧΠΕ, τα εν λόγω μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης, κυμαίνονται (ανάλογα με το Νομό εγκατάστασης κάθε επιχείρησης) μεταξύ 10% -35% για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις, μεταξύ 20% -45% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις και μεταξύ 30% -55% για τις Μικρές Επιχειρήσεις .

Συνοδευτικό Υλικό:

Ωφελούμενοι – Δικαιούχοι

Α. Γενική Κατηγορία Δικαιούχων

 • Υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις, εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. Ατομική επιχείρηση, Εμπορική εταιρεία, Συνεταιρισμός, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), κοινοπραξίες.

Β. Ειδικές Κατηγορίες Δικαιούχων

Β1. Με Κριτήρια Μορφής / Επίδοσης

 • Εξωστρεφείς: μικρομεσαίες, αύξησαν την εξωστρέφειά τους (δηλ. λόγο αξίας των εξαγωγών τους προς τον κύκλο εργασιών τους) >10% την τελευταία 3ετία πριν την αίτηση υπαγωγής, >5% για >70% (εξαγωγές προς κύκλο εργασιών).
 • Καινοτόμες: μικρομεσαίες, με δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης >10% του συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών, για 1 τουλάχιστον έτος από τα 3 τελευταία πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.
 • Ανεξάρτητες μικρομεσαίες που προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου.
 • Επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους >10% την τελευταία 3ετία πριν την αίτηση υπαγωγής.
 • Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) καθώς και Ομάδες Παραγωγών και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις.
 • Κλάδοι Τεχνολογίας Πληροφορικής Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και Αγροδιατροφής.
 • Επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους.

Β2. Με Ειδικά Χαρακτηριστικά Τόπου Εγκατάστασης

 • Επιχειρήσεις, των οποίων το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε οργανωμένους υποδοχείς (Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές, Επιχειρηματικά Πάρκα κλπ) και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης.
 • Επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Ειδικές Περιοχές (ορεινή, παραμεθόρια, νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100, περιοχές με μείωση πληθυσμού, περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες μεταναστευτικές ροές).

Βασικές Προϋποθέσεις Υποβολής

 • Κάλυψη τουλάχιστον του 25% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου με εξωτερική χρηματοδότηση απαλλαγμένη από κάθε άλλη μορφή ενίσχυσης ή και με ίδια κεφάλαια.
 • To επενδυτικό σχέδιο πρέπει να αφορά τουλάχιστον σε μία εκ των κάτωθι περιπτώσεων:
  1. Δημιουργία νέας μονάδας.
  2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
  3. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν.
  4. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.
  5. Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει κλείσει.

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

 • Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού: Κτηριακά (μέχρι 45% του συνόλου, 60% για τουριστικά, 70% για logistics, 80% για διατηρητέα), αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού, αγορά καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης, δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων.
 • Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού: Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
 • Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας: Tο μισθολογικό κόστος για κάθε νέα θέση εργασίας δύναται να ενισχύεται για δύο έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης.
 • Επιλέξιμες δαπάνες εκτός ΧΠΕ: Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ, δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ, διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ, δαπάνες για cluster καινοτομίας, επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, επενδυτικές δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας, δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.

Προθεσμία Υποβολής

Λοιποί Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις

 • Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε επενδυτικό σχέδιο είναι τα € 10 εκ., για κάθε επιχείρηση τα € 20 εκ. και για κάθε όμιλο επιχειρήσεων τα € 30 εκ.
 • Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα (€ 500.000 για μεγάλες επιχειρήσεις, € 250 χιλ. για μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και επιχειρηματικές συστάδες, € 150 χιλ. για μικρές επιχειρήσεις, € 100 χιλ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, € 50 χιλ. για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών και αγροτικές συμπράξεις).

Συνοδευτικό Υλικό:

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.