Κατηγορία: Γενικά

Νέες θέσεις εργασίας στο Enterprise Europe Network Hellas

16.12.2022

To Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ως συντονιστής του ελληνικού κόμβου του Enterprise Europe Network (ΕΕΝ-Ηellas), του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο, προκηρύσσει δύο (2) νέες θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα:

  • Μία (1) θέση για την υλοποίηση δράσεων καινοτομίας του έργου EEN-Hellas 2025 με εξειδίκευση στο τομέα της βιωσιμότητας – Ειδικότητα ΠΕ σε Οικονομικές ή Θετικές επιστήμες ή Επιστήμες Μηχανικού
  • Μία (1) θέση για την υλοποίηση δράσεων καινοτομίας του έργου EEN-Hellas 2025 και συναφών έργων– Ειδικότητα ΠΕ σε Θετικές επιστήμες ή Επιστήμες Μηχανικού

Διάρκεια Σύμβασης

Και οι δύο συμβάσεις θα έχουν χρονική διάρκεια από την υπογραφή και έως 31.12.2023. Ενδεχόμενη χρονική παράταση των Έργων δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της σύμβασης.

Απαιτούμενα Προσόντα

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού και απαιτούνται
προκειμένου η αίτηση του/της υποψηφίου/ας να ενταχθεί σε διαδικασία
αξιολόγησης:

Για τη θέση με τίτλο “Υλοποίηση δράσεων καινοτομίας του έργου EEN-Hellas 2025 με εξειδίκευση στο τομέα της βιωσιμότητας

– ΠΕ σε Οικονομικές ή Θετικές επιστήμες ή Επιστήμες Μηχανικού και μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών σε συναφή με τη θέση αντικείμενα.
– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία 2 ετών και άνω, συναφής με το
αντικείμενο της θέσης, σε δράσεις και υπηρεσίες σχετικές με τη βιώσιμη
ανάπτυξη, βιωσιμότητα, κυκλική οικονομία και προστασία περιβάλλοντος.
– Γνώση της αγγλικής γλώσσας (ικανότητα σύνταξης κειμένων στα αγγλικά και
προφορικής επικοινωνίας).

Για τη θέση με τίτλο “Υλοποίηση δράσεων καινοτομίας του έργου EEN-Hellas 2025 και συναφών έργων

– ΠΕ σε Θετικές επιστήμες ή Επιστήμες Μηχανικού και μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών σε συναφή με τη θέση αντικείμενα.
– Αποδεδειγμένη επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία 2 ετών και άνω, συναφής
με το αντικείμενο της θέσης σε δράσεις και υπηρεσίες υποστήριξης της
καινοτομίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της επιχειρηματικής
ανάπτυξης.
– Γνώση της αγγλικής γλώσσας (ικανότητα σύνταξης κειμένων στα αγγλικά και
προφορικής επικοινωνίας).

Καταληκτική Ημερομηνία

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαβάσουν αναλυτικά την προκήρυξη και να υποβάλλουν τα απαιτούμενα έγγραφα έως την Πέμπτη 5 Ιανουάριου 2023.


Μάθετε Περισσότερα

Προκήρυξη

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.