Αρχική > Ευκαιρίες Χρηματοδότησης

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης

Η πλατφόρμα αυτή φιλοδοξεί να λειτουργεί ως ένα πρώτο σημείο πληροφόρησης για όλα τα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της έρευνας που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς ή/και εθνικούς πόρους.

Στόχος είναι η διευκόλυνση των νέων επιχειρηματιών/ ερευνητών/ επιστημόνων, για τον εντοπισμό της κατάλληλης ευκαιρίας χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, καθώς και η πληρέστερη και άμεση διάχυση αυτής της πληροφορίας. Η κατά το δυνατό μεγαλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων από ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια, με βασικό επιδιωκόμενο όφελος τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, θα βοηθήσει την ανάσχεση της διαρροής του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας στο εξωτερικό, ενώ ταυτόχρονα θα θέσει τις βάσεις για τον επαναπατρισμό μέρους αυτού στην Ελλάδα.

Για Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα χρηματοδότησης μπείτε εδώ.

Για Υποτροφίες στην Ελλάδα μπείτε εδώ.