Κατηγορία: Γενικά

Διαβούλευση για το σχέδιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

23.12.2021

Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται το νομοσχέδιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Οι πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίχθηκε το νομοσχέδιο είναι το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία (έκθεση Επιτροπής Πισσαρίδη), το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), ο Νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027, οι στόχοι του ΕΣΠΑ 2021-2027, η στρατηγική για τη βιομηχανία (Industry 4.0), καθώς και η προσαρμογή στις ανάγκες της σημερινής ελληνικής και διεθνούς πραγματικότητας.

Το νομοσχέδιο παρέχει κίνητρα σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους και δίνει έμφαση στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, στην πράσινη μετάβαση, στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, στη στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, στην ενίσχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό, στη στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας και της μεταποίησης, στην ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των παραπάνω προτεραιοτήτων, το νομοσχέδιο θεσπίζει καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια που υπάγονται σε μία ή περισσότερες από τις εξής κατηγορίες: 1. Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων, 2. Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων, 3. Νέο Επιχειρείν, 4. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, 5. Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία, 6. Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία, 7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα, 8. Επιχειρηματική Εξωστρέφεια, 9. Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων, 10. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, 11. Μεγάλες Επενδύσεις, 12. Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας και 13. Επιχειρηματικότητα 360ο.

Το νέο νομοσχέδιο θεσπίζει για πρώτη φορά καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων που έχουν θεματική στόχευση, αντί μίας οριζόντιας διάστασης και επιπλέον κάθε καθεστώς ενίσχυσης είναι εστιασμένο σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας. Παράλληλα, το νομοσχέδιο έχει δομηθεί στη βάση ταχύτερων και ευέλικτων διαδικασιών ένταξης. Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που ισχύει μέχρι τις 17/11/2021 και ώρα 23:00, κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να συμμετάσχει καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.

Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.opengov.gr/ypoian/?p=12821


Πηγές

Μάθετε Περισσότερα

http://www.opengov.gr/ypoian/?p=12821

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.