Αρχική > ΓΕΦΥΡΕΣ > Ομάδες Υλοποίησης της Πρωτοβουλίας > Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Ο ρόλος του ΕΚΤ  για την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί είναι καίριος, αφού παρέχει όλο το επιστημονικό υπόβαθρο, τα εργαλεία, την τεχνογνωσία και τα ερευνητικά δεδομένα που απαιτεί μια τόσο κρίσιμη αλλά και οραματική δράση. Εκ του θεσμικού του ρόλου το ΕΚΤ συνδράμει στην χαρτογράφηση, παρακολούθηση και αξιοποίηση των χαρακτηριστικών του εξειδικευμένου εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού. Η ανάπτυξη και υλοποίηση της πρωτοβουλίας αξιοποιεί τον ειδικό θεσμικό και επιχειρησιακό ρόλο του ΕΚΤ, εξυπηρετώντας αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος. 

Το ΕΚΤ είναι ένας δημόσιος οργανισμός που προωθεί τη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Παρέχει ευρεία πληροφόρηση για θέματα έρευνας και καινοτομίας, υποστηρίζει τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, προωθεί την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, παρέχει δεδομένα για την ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, και παράγει στατιστικές και δείκτες για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στην Ελλάδα. 

Η ηλεκτρονική υποδομή που λειτουργεί και αναπτύσσει το ΕΚΤ εξυπηρετεί εθνικούς ρόλους, παρέχει προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον κόσμο της έρευνας και της καινοτομίας, ενισχύει την ανοικτή πρόσβαση στη γνώση και διασφαλίζει πρόσβαση στους χρήστες ανα πάσα στιγμή.

Συνολικά, με την εμπειρία που διαθέτει σε εθνικές δράσεις οι οποίες αφορούν σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, σε θέματα τεκμηρίωσης, τεχνολογικής ανάπτυξης, καινοτομίας, ακαδημαϊκής διασύνδεσης, μελέτης και ανατροφοδότησης κειμένων, το ΕΚΤ χαράσσει κατευθυντήριες γραμμές για περαιτέρω βελτίωση και διεύρυνση της πρωτοβουλίας "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" και υλοποιεί μέσα από τις υπηρεσίες που υλοποιούν τους παραπάνω στόχους μια άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα κοινωνικά ωφέλιμη δράση. Μάθετε περισσότερα: www.ekt.gr