Κατηγορία: Γενικά

Τον Οκτώβριο αναμένεται η 2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες

05.09.2017

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) πρόκειται να προκηρύξει τον Οκτώβριο του 2017 Υποτροφίες για τη στήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων. Στόχος της προκήρυξης είναι η υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα. Η δράση αυτή του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), αποσκοπεί στη χρηματοδότηση Υποψηφίων Διδακτόρων για την εκπόνηση της Διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή/και σε Ερευνητικά Κέντρα συνεργαζόμενα με ΑΕΙ, στην Ελλάδα.
 
Αίτηση για χρηματοδότηση μπορεί να υποβάλουν και υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι/ες εκπονούν ήδη τη διδακτορική διατριβή τους σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με την προϋπόθεση στην τελευταία περίπτωση, να έχουν γίνει δεκτοί από ελληνικό ΑΕΙ για να την ολοκληρώσουν στην Ελλάδα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 3 της παρούσας προκήρυξης.
 
Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι έως 3 έτη. Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται στα 10.000.000.€.
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η αίτηση υποβάλλεται από υποψήφιους διδάκτορες με τις εξής προϋποθέσεις:
– Να έχει εγκριθεί η εγγραφή τους ως υποψηφίων διδακτόρων από τη Γενική Συνέλευση ή το αρμόδιο όργανο του Τμήματος (υποβάλλεται σχετική βεβαίωση κατά την αίτηση).
– Να μην έχουν παρέλθει περισσότεροι από 24 μήνες από τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων.
– Να μην είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.
– Να μην χρηματοδοτούνται για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα από οποιαδήποτε άλλη πηγή κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.
 
Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης. Οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής θα πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων.
Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της καταβολής της υποτροφίας, οι συνολικές αμοιβές του ΥΔ από κάθε είδους απασχόληση (μισθωτή εργασία ή ελεύθερο επάγγελμα) συμπεριλαμβανομένου του ποσού της υποτροφίας, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των 15.000€ ανά έτος.
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Οι αιτήσεις θα κατατάσσονται κατ’ επιλογή του/της υποβάλλοντος/ουσας την πρόταση σε μια από τις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές:
Α. Φυσικές Επιστήμες
Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες
Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και επιστημών υγείας)
Δ. Γεωπονικές Επιστήμες
Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας
ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες
Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Η. Περιβάλλον και Ενέργεια
 
ΥΨΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Το μηνιαίο ύψος της υποτροφίας του Υποψήφιου Διδάκτορα ανέρχεται σε εννιακόσια ευρώ (900€). Η διάρκεια της χρηματοδότησης είναι έως 3 έτη.
Περισσότερες λεπτομέρειες για την προκήρυξη μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του ΕΛΙΔΕΚ καθώς και στις παρακάτω ιστοσελίδες: www.gsrt.gr  και http://erevna.minedu.gov.gr


Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.