1. Προοίμιο

Η χρήση του Ιστότοπου συμπεριλαμβανομένης της περιήγησης ιστού (web crawling), των υπηρεσιών λανθάνουσας μνήμης (caching) αυτού καθώς και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών παρέχονται από τονΙστοτοπο, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των εδώ περιγραφόμενων όρων χρήσης και συνιστά έμπρακτη αποδοχή τους. Μέσω της πρόσβασης ή της χρήσης του Ιστότοπου, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους, καθώς και από τους όρους της Πολιτικής Ασφαλείας και Δεδομένων .  Οι χρήστες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του Ιστότοπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

2. Ορισμοί

Ως Ιστότοπος ορίζεται το www.knowledgebridges.gr, ήτοι ο ψηφιακός τόπος «Περί Γεφυρών».  

Ως ΕΚΤορίζεται εφεξής το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου.

Ως περιεχόμενο ορίζεται το σύνολο των δεδομένων, λογισμικού, βάσεων δεδομένων, μεταδεδομένων, καθώς και οποιουδήποτε άλλου έργου του πνεύματος που μπορεί να αποτελεί αντικείμενο του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει, ανεξάρτητα από το αν ο χρόνος προστασίας έχει εκλείψει ή η χρήση υπάγεται στις εξαιρέσεις του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, του παρόντος Ιστότοπου.

Ως χρήση λογίζεται η με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Ιστότοπου.

Ως χρήστης ορίζεται ο επισκέπτης του Ιστότοπου.

Ως Απλοί χρήστες ορίζονται οι χρήστες που έχουν πρόσβαση, μεταξύ άλλων στην απλή και σύνθετη αναζήτηση ευκαιριών, π.χ. πολιτικών για παραμονή στην Ελλαδα ή ευκαιριών προγραμμάτων χρηματοδότησης, καθώς και στη πλοήγηση με βάση το περιεχόμενο περί γεφυρών.

Ως Εγγεγραμμένοι χρήστες ορίζονται οι χρήστες οι οποίοι μετά την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής και την παροχή ρητής συγκατάθεσης έχουν πρόσβαση στις παρεχόμενεςαπό τον Ιστότοπο σε υπηρεσίες και επεξεργασμένη πληροφόρηση. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες ενδεικτικά έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης, σε επεξεργασμένη πληροφόρηση και ενημέρωση, σε διαδικτυακά σεμινάρια, σε υπηρεσίες εξειδικευμένης καθοδήγησης, ανάπτυξης νέων συνεργασιών και δικτύωσης.

Ως Μέντορες, ορίζονται οι εγγεγραμμένοι χρήστες οι οποίοι έχουν επιπρόσθετα και τη δυνατότητα διεκπεραίωσης της υπηρεσίας καθοδήγησης που παρέχεται από το Ιστοτοπο.

Ως Προσωπικά δεδομένα ορίζεται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων. Ευαίσθητα δεδομένα είναι μία υποκατηγορία των προσωπικών δεδομένων και περιλαμβάνει τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική καταγωγή, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές/φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια κτλ. Δεν λογίζονται ως προσωπικά δεδομένα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων (όπως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία).

  

3. Εγγραφή Χρήστη

Εφόσον επιθυμείτε να εγγραφείτε στον Ιστότοπο, συμφωνείτε ρητά και ανεπιφύλακτα -μεταξύ άλλων-:

Α. Να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που σας ζητούνται,

Β. Ότι λάβατε γνώση και ανεπιφύλακτα συμφωνείτε και αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης, καθώς και την Πολιτικής Ασφάλειας και Προσωπικών Δεδομένων.

4. Νόμιμη Χρήση

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και με τρόπο που να μην περιορίζει ή παρεμποδίζει τη χρήση τους από τρίτους. Ο κάθε είδους χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν τη δυσλειτουργία τους και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες.

5. Πνευματική Ιδιοκτησία και άδειες χρήσης

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου επί του οποίου το ΕΚΤ έχει τα απαραίτητα πνευματικά δικαιώματα ή άδειες χρήσης, εκτός εάν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό – ιδίως όταν πρόκειται για περιεχόμενο στο οποίο υφίστανται δικαιώματα τρίτων – διατίθεται μέσω του Ιστότοπου στους χρήστες, σύμφωνα με τις επιμέρους οριζόμενες άδειες. Το ΕΚΤ διαθέτει τα εν λόγω δικαιώματα (Copyright 2021 EKT. All rights reserved).

Κάποια από τα προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία του Ιστότοπου είναι προγράμματα Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και δύναται να διατίθενται με άδειες που είναι σύμφωνες με τους ορισμούς του Free Software Foundation και της Open Source Initiative σχετικά με τις άδειες που είναι ανοικτές και ελεύθερες.

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου μπορεί να διατίθεται είτε μέσω γραφικής διεπαφής που επιτρέπει στον τελικό χρήστη τη θέαση, επεξεργασία και μεταφόρτωση του περιεχομένου, είτε μέσα από Διαδικτυακές Υπηρεσίες (web services) και Ανοιχτές Προγραμματιστικές Διεπαφές (Open APIs) και στις οποίες άλλα πληροφοριακά συστήματα έχουν πρόσβαση σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και μπορούν να μεταφορτώσουν δεδομένα ή μεταδεδομένα με τις άδειες που προσδιορίζονται από τις επιμέρους οριζόμενες σχετικές επισημάνσεις. . Οποιοδήποτε άλλο έργο προστατεύεται από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και διατίθεται με άδειες διαφορετικές από τις ανωτέρω προσδιορίζεται ρητά και συγκεκριμένα ως τέτοιο.

Πριν την οποιαδήποτε χρήση, πρέπει να ελέγχεται το είδος της επιλεγμένης άδειας από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.

Το ΕΚΤ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να είναι σίγουρος ότι όλο το περιεχόμενο αυτού του Ιστότοπου είναι σαφές, ορθό, πλήρες, επικαιροποιημένο, επαρκές και διαθέσιμο, ωστόσο δεν εγγυάται ότι όλες αυτές οι ιδιότητες του περιεχομένου θα συντρέχουν αμετάβλητες. ΤοΕΚΤ δεν δεσμεύεται για την έγκαιρη επικαιροποίηση και διόρθωση του περιεχομένου του Ιστότοπου.

6. Πολιτική Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Το ΕΚΤ δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών, προκειμένου να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου προς τους εγγεγραμμένους χρήστες, αλλά και για τους σκοπούς βελτίωσής τους και προσαρμογής στις ανάγκες τους, καθώς και για τη διενέργεια ερευνών από την πρωτοβουλία ή και το Φορέα.  Η Πολιτική Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποτυπώνεται σαφώς και στα οριζόμενα στην Πολιτική Ασφαλείας και Δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση η όποια επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήραείναι σύμφωνη με το νόμο, καιγίνεται για καθορισμένους σκοπούς και προϋποθέτει τη συναίνεση του προσώπου ή γίνεται για άλλους θεμιτούς σκοπούς που προβλέπονται από το νόμο.  Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εγγεγραμμένων χρηστών, όπως ήδη αναφέρθηκε, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο,για την παροχή Υπηρεσιών ή/και για τους σκοπούς βελτίωσής τους και προσαρμογής στις ανάγκες τους, καθώς και για τη διενέργεια ερευνών από την πρωτοβουλία ή και το ΕΚΤ.  Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που κρίνεται αναγκαίο για την εξυπηρέτησητων ανωτέρω σκοπών. 

Το ΕΚΤ δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων και ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο χρήστη σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην Πολιτική Ασφαλείας και Δεδομένων και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το ΕΚΤ δε μεταφέρει και δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του Διαδικτυακού Τόπου σε τρίτους, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση ή κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του Ιστότοπου και την πραγματοποίηση των λειτουργιών του.ΤοΕΚΤ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του. Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί του με την ομάδα διαχείρισης του Ιστότοπου αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στη διεύθυνση info@knowledgebridges.gr  προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του. Ο χρήστης δύναται να επικαιροποιεί τα προσωπικά του στοιχεία εφόσον αυτό χρειαστεί. Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει το ΕΚΤ μέσω του Ιστότοπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση – περιήγηση και χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από τους χρήστες, πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

7. Πολιτική Όρων Δίκαιης Χρήσης

Το  ΕΚΤ στην προσπάθεια του να προωθήσει τη διαφάνεια, την ανοικτότητα, την ψηφιακοποίηση και να προασπίσει τα συμφέροντα του χρήστη, αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί δίκαιους όρους. Οι παρόντες όροι μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση από το Φορέα. Οι χρήστες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του Ιστότοπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

8. Αποποίηση ευθύνης

Το ΕΚΤ παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, δεδομένα κλπ) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του Ιστότοπου «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Σε καμία περίπτωση το ΕΚΤ δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη αυτού του Ιστότοπου.

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από τον Ιστότοπο και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

Το  ΕΚΤ λαμβάνει μέτρα προστασίας με σκοπό ν’ αποτρέψει την απώλεια, κακή χρήση, ή τροποποίηση των δεδομένων του χρήστη που τελούν υπό τον έλεγχο του. Παρόλα αυτά, επειδή κανένα σύστημα προστασίας, σύστημα μετάδοσης ή σύστημα μετάπτωσης δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια, και παρόλο που το ΕΚΤ κάνει κάθε δυνατή ενέργεια για την προστασία των δεδομένων αναφορικά με τη χρήση αυτού του Διαδικτυακού Τόπου, το ΕΚΤ δεν εγγυάται την ασφάλεια των διακομιστών (servers) του ή την ασφάλεια των υποδομών μέσω των οποίων μεταδίδονται δεδομένα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του υποκειμένου των δεδομένων προς τους διακομιστές (servers) του Φορέα, ή την ασφάλεια κάθε πληροφοριακού δεδομένου που λαμβάνει το ΕΚΤ ή οποιοσδήποτε τρίτος μέσω του παρόντος Ιστοτόπου ή μέσω διασύνδεσης με αυτόν.

Δεν επιτρέπεται να δημιουργηθεί πλαίσιο περιμετρικά των περιεχομένων (framing) αυτού του του Διαδικτυακού Τόπου ή/και αντανάκλαση (mirroring) αυτού του Διαδικτυακού Τόπου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του Φορέα. Μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο με το περιεχόμενο αυτού του Διαδικτυακού Τόπου αλλά όχι να αναπαράγετε το περιεχόμενό του και υπό την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργείτε πλαίσιο περιμετρικά των περιεχομένων (framing) αυτού του Διαδικτυακού Τόπου, καθώς επίσης και ότι δε συσχετίζετε με τη δημιουργία του συνδέσμου το περιεχόμενο αυτού του Διαδικτυακού Τόπου με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσίες. Επιπλέον, προϋποτίθεται ότι ο Διαδικτυακός Τόπος στον οποίο αναφέρεται ο σύνδεσμος που έχετε δημιουργήσει με το περιεχόμενο του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου, δεν περιέχει στοιχεία που στοιχειοθετούν παραβίαση διανοητικής ιδιοκτησίας, στην οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά η πνευματική ιδιοκτησία, τα εμπορικά σήματα ή οι πατέντες, ούτε περιέχει στοιχεία που συνιστούν παράνομο, ζημιογόνο ή προσβλητικό περιεχόμενο. Το ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα ν’ αξιώσει από εσάς να άρετε οποιονδήποτε σύνδεσμο μ’ αυτό τον Ιστότοπο.

Το ΕΚΤ  δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Ιστότοπου. Επίσης, δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος με τον Ιστότοπο, διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη/επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.   Το  ΕΚΤ μπορεί να επιφέρει αλλαγές στη μορφή (format) ή/και στο περιεχόμενο ή/και στις παρεχόμενες δυνατότητες αυτού του Ιστότοπου όποτε το κρίνει, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση παρά μόνο με τη σχετική σημείωση περί των ενεργειών αυτών στονΙστοτοπο. Θα θεωρείται ότι ο χρήστης έχει αποδεχθεί τέτοιες αλλαγές εάν χρησιμοποιεί αυτό τον Ιστοτοπομετά τις τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις του περιεχόμενου του. Το  ΕΚΤ μπορεί να περιορίσει τη διαθεσιμότητα αυτού του Ιστότοπου προσωρινά ή μόνιμα (για οποιοδήποτε λόγο, όπως συνεπεία τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, αναβάθμισης περιεχομένου) και δεν εγγυάται ότι αυτός ο Ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος στο χρήστη οποτεδήποτε.

9. Δικαιοδοσία, ισχύς και τροποποιήσεις

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Τα Ελληνικά Δικαστήρια ορίζονται ως τα δικαστήρια επίλυσης όποιων διαφορών προκύπτουν από το παρόν.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Φορέα και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, με ανακοίνωση στο Ιστότοπο  του ΕΚΤ οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.

Το ΕΚΤ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, με υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης των εγγεγραμμένων μελών που έχουν δώσει την άδεια στο ΕΚΤ να επικοινωνεί μαζί τους για αυτό το σκοπό. Διαφορετικά η επικοινωνία γίνεται με ανακοίνωση στον Ιστοτοπο του Φορέα  και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.