Μεταπτυχιακό

Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια

Από το 2004 έως και σήμερα το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια προκηρύσσει πρόγραμμα για Μεταπτυχιακές σπουδές (μάστερ ή ∆ιδακτορικός τίτλος). Οι υποτροφίες που αφορούν στην Ελλάδα είναι για τους εξής κλάδους:
 
Οικονοµική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Βιοµηχανική Οικονοµική,Ναυτιλιακές Σπουδές, ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Business Administration (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών). Η υποβολή αιτήσεων γίνεται συνήθως έως και τα τέλη Ιουνίου κάθε έτους.

 
Ενδεικτικά κάποια κριτήρια:
 
-Ελληνική ιθαγένεια
-Ηλικία έως 30 ετών
-Βαθµός πτυχίου ΑΕΙ οκτώ (8,0) (στον τοµέα Οικονοµικής Επιστήµης) ή ισότιµη βαθµολογία αναγνωρισµένων Πανεπιστημίων του εξωτερικού
-Πτυχίο τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας
-Οικονοµική αδυναµία των υποψηφίων
-Οι υπότροφοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φορέα.

Ξεκίνησε ένα ταξίδι επιτυχίας και δημιούργησε νέες γέφυρες.