Αρχική > ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ > Πολιτικές για τη συγκράτηση/επιστροφή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα

Πολιτικές για τη συγκράτηση/επιστροφή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα

Πολιτικές που ασκούνται με στόχο τη συγκράτηση / επιστροφή των επιστημόνων στην Ελλάδα

Υπάρχουν ήδη πολιτικές που ασκούνται με στόχο τη συγκράτηση των επιστημόνων στην Ελλάδα, δηλαδή πολιτικές που στοχεύουν τόσο στην αύξηση των προσόντων τους όσο κυρίως στην υποβοήθησή τους να συνδεθούν με την ελληνική οικονομία. Οι ενισχύσεις αυτές προέρχονται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση του Δημοσίου Τομέα» (ΕΠ ΜΔΤ), του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), του υπουργείου Υγείας, του ΟΑΕΔ κ.λπ.  Στόχος είναι η συγκράτηση των νέων επιστημόνων μέσα στην Ελλάδα με δράσεις όπως η ενίσχυση της αυτο-απασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η πρόσληψη γιατρών στα ΤΟΜΥ, η πρόσληψη στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης νέων διδακτόρων για απόκτηση αυτοδύναμης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας, η προκήρυξη ερευνητικών προγραμμάτων από το ΕΛΙΔΕΚ, η στήριξη των νέων ερευνητών και των μικρών ερευνητικών ομάδων από το ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ κ.λπ.