Αρχική > Τα νέα μας > Δεύτερη Προκήρυξη Υπ...

Δεύτερη Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες

Η υποβολή των αιτήσεων είναι δυνατή από τη 15η Ιουνίου 2018 και ώρα 3 μ.μ. έως και την 20ή Ιουλίου 2018 και ώρα 3 μ.μ.
 
07.05.2018

Το ΕΛΙΔΕΚ καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους διδάκτορες να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες που έχει ως στόχο την υποστήριξη ερευνητών για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα. 

Η υποβολή των αιτήσεων είναι δυνατή από τη 15η Ιουνίου 2018 και ώρα 3 μ.μ. έως και την 20ή Ιουλίου 2018 και ώρα 3 μ.μ. Η υποτροφία αφορά σε διατριβή σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) στην Ελλάδα και η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι από 12 έως 36 μήνες.

Επιστημονικές περιοχές έρευνας

Οι αιτήσεις θα κατατάσσονται κατ’ επιλογή του/της υποβάλλοντος/ουσας την αίτηση σε μια από τις ακόλουθες ευρείες επιστημονικές περιοχές:

Α. Φυσικές Επιστήμες

Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας

Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας)

Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα

Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας

ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες

Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

Η. Περιβάλλον και Ενέργεια

Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας

Επιπλέον, το εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης του/της ΥΔ για κάθε φορολογικό έτος κατά το οποίο χορηγείται η υποτροφία, μαζί με το ποσό της υποτροφίας για το συγκεκριμένο έτος, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€). Σε περίπτωση κατά την οποία ο/η ΥΔ έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, το εν λόγω εισόδημα μαζί με το ποσό της υποτροφίας, για κάθε φορολογικό έτος, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δεκαεννέα χιλιάδες ευρώ (19.000,00€).

Προϋπολογισμός και διάρκεια υποτροφίας

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας Προκήρυξης ανέρχεται στα δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000,00€). Το μηνιαίο ύψος της υποτροφίας του Υποψήφιου Διδάκτορα ανέρχεταιστα εννιακόσια ευρώ (900,00€). 

Αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΔΕΚ Αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΔΕΚ.

Πηγή: ΕΛΙΔΕΚ
Tags: ΕΛΙΔΕΚ, Υποτροφίες, Υποψήφιοι Διδάκτορες, ΑΕΙ, έρευνα