Αρχική > Τα νέα μας > Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για...

Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την υποστήριξη υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας

Τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ και οι ενδιαφερόμενοι/ες ερευνητές/τριες καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο της πρώτης προκήρυξης ερευνητικών έργων του ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην προκήρυξη.

04.12.2017

Τα ερευνητικά έργα θα μπορούν να υλοποιηθούν σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, ενισχύοντας και εμπλουτίζοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε αυτά, με την στήριξη του επιστημονικού δυναμικού και των ερευνητικών υποδομών στους φορείς όπου αυτά θα υλοποιηθούν.

Πρόκεται για τρεις κατηγορίες έργων:

- Ερευνητικά έργα ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού που κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ ή Ερευνητή στις δύο πρώτες εισαγωγικές βαθμίδες σε ΑΕΙ, ΕΚ, ΕΠΙ και ΑΣΕΙ, αντίστοιχα.

- Ερευνητικά έργα ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού που κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ ή Ερευνητή στις δύο υψηλότερες βαθμίδες σε ΑΕΙ, ΕΚ, ΕΠΙ και ΑΣΕΙ, αντίστοιχα.

- Ερευνητικά έργα ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού οιασδήποτε από τις τέσσερες βαθμίδες σε ΑΕΙ, ΕΚ, ΕΠΙ και ΑΣΕΙ που συνδυάζονται με την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας ή για την πρόσβαση σε άλλους πόρους (βιβλιοθήκες, αρχεία, συλλογές, κ.λπ.).

Στην κατηγορία αυτή μπορεί να ενταχθούν και ανεξάρτητα έργα προμήθειας ερευνητικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της τρέχουσας ερευνητικής δραστηριότητας στο ΑΕΙ, ΕΚ και ΕΠΙ. 

Τα ανώτατα όρια χρηματοδότησης ανά κατηγορία διαμορφώνονται ως εξής:

- για την πρώτη κατηγορία 18.000.000,00 έως 200.000,00

- για τη δεύτερη κατηγορία 15.000.000,00 έως 200.000,00

- για την τρίτη κατηγορία 20.000.000,00 έως 1.500.000,00 

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 53.000.000 €. Ποσό 33.000.000 € θα διατεθεί για την υλοποίηση των ερευνητικών έργων και ποσό 20.000.000 € είναι διαθέσιμο για την προμήθεια ερευνητικού/επιστημονικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας, ο οποίος θα έχει ευρύτερη στρατηγική σημασία για την εν γένει Ακαδημαϊκή, Ερευνητική και Επιστημονική ανάπτυξη των φορέων στους οποίους θα εγκατασταθεί.

 
Ο Οδηγός Διαχείρισης Ερευνητικών Έργων της παρούσας προκήρυξης και αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΔΕΚ. Δείτε την προκήρυξη εδώ.
 
Αναλυτικά, για την πρώτη φάση, η υποβολή των προτάσεων θα είναι δυνατή σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά την δημοσίευση της προκήρυξης και έως την 23:59 της 16ης Ιανουαρίου 2018 (ώρα Ελλάδας).
 
Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για την παρούσα προκήρυξη θα παρέχονται από το ΕΛΙΔΕΚ (Λεωφ. Βασ. Σοφίας 127, 11521 Αθήνα):, στο email: askelidekdep@elidek.gr και στα τηλέφωνα 210 6412410, 210 6412412 και 210 6412417.
 
Τεχνική υποστήριξη για τη ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων παρέχεται στο email: helpelidekdep@elidek.gr
 
Σημειώνεται ότι επιπλέον πληροφορίες για ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποτροφίες υπάρχουν στην πλατφόρμα "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίες" στις αντίστοιχες ενότητες.
 
 

Πηγή: ΕΛΙΔΕΚ
Tags: ΕΛΙΔΕΚ, Προκήρυξη, ερευνητικός εξοπλισμός, Ερευνητές