Αρχική > Σχετικά με εμάς > Όραμα & Αποστολή

Όραμα & Αποστολή

Όραμα

Να δοθεί η ευκαιρία στο σύνολο του ελληνικού εξειδικευμένου προσωπικού να συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας. Μέσα από στοχευμένη πληροφόρηση για τις ευκαιρίες και τις ανάγκες που υπάρχουν, με ενίσχυση της  δικτύωσης και της επιχειρηματικής και ερευνητικής διασύνδεσης τους.


Αποστολή

Να δημιουργήσουμε τις  προϋποθέσεις, με την ανάπτυξη του κατάλληλου περιβάλλοντος, που θα επιτρέψουν την  ανάδειξη των διαθέσιμων ευκαιριών συνεργασίας, ώστε  να μπορέσει το σύνολο των επιστημόνων που το επιθυμούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας προς την κατεύθυνση της «κοινωνίας της γνώσης».


Πού στοχεύει

Στην ανάδειξη των διαθέσιμων ευκαιριών και στην ενεργή υποστήριξή τους με διαδικτυακές υπηρεσίες, ώστε να επιτευχθεί η σύνδεση των Ελλήνων επιστημόνων που βρίσκονται στο εξωτερικό με αυτούς στην Ελλάδα, και η δημιουργία επιχειρηματικών δικτύων και ερευνητικών διασυνδέσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα, προς όφελος των ιδίων των συμμετεχόντων αλλά και της ελληνικής οικονομίας.

Στην ενημέρωση των Ελλήνων επιστημόνων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό για τις ευκαιρίες και τους όρους που επιτρέπουν την πρόσβαση σε χρηματικούς πόρους, σε πρωτοβουλίες και σε θεσμούς (π.χ. θερμοκοιτίδες) που διευκολύνουν αυτή τη συνεργασία.

Στην καταγραφή των Eλλήνων επιστημόνων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Η γνώση του ακριβούς μεγέθους, των χαρακτηριστικών αλλά και των αναγκών αυτού του πληθυσμού θα επιτρέψει την ανάπτυξη στοχευμένων πολιτικών.  

Οι «Γέφυρες γνώσης» απευθύνονται στο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που ζει και εργάζεται στο εξωτερικό και το οποίο μπορεί να επανεισάγει και να διευρύνει τις ιδέες, τις γνώσεις και την τεχνογνωσία του, στο πλαίσιο ουσιαστικών συνεργασιών με μεμονωμένους επιστήμονες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, με πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα. Οι συνεργασίες αυτές θα οικοδομήσουν τις «γέφυρες», οι οποίες εκτιμάται οτι στο μέλλον μπορεί να βοηθήσουν στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για  την προσωρινή ή/και μόνιμη προσέλκυση μέρους του εξειδικευμένου δυναμικού στη χώρα μας, με αναμφισβήτητα θετικά αποτελέσματα για τους ίδιους, αλλά και για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

Η εκτεταμένη αλληλεπίδραση και δικτύωση, επιχειρηματική και επιστημονική, των Ελλήνων του εξωτερικού με την Ελλάδα αναμένεται ότι θα συμβάλει στην έξοδο από την κρίση και την παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας. Ιδιαίτερα κρίσιμη στη σημερινή περίοδο που η «Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 2021» προτείνει την αλλαγή παραγωγικού υποδείγματος και ενισχύει τη μετάβαση στην «οικονομία της γνώσης». Παράλληλα, η πρωτοβουλία «Επιλέγουμε Ελλάδα χτίζοντας Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας», αποσκοπεί στην αξιοποίηση του πολύτιμου αυτού ανθρώπινου κεφαλαίου, με δεδομένο ότι στο άμεσο μέλλον σημαντικό τουλάχιστον μέρος του εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται στο εξωτερικό. Επιδίωξη της πρωτοβουλίας είναι να διευκολυνθεί η συνεργασία τους με την Ελλάδα από τη χώρα στην οποία βρίσκονται, και να παρασχεθεί η δυνατότητα της κατά διαστήματα εργασίας στην Ελλάδα ή/και επιστροφής τους. Η ενθάρρυνση της δημιουργίας επιχειρηματικών δικτύων και διασυνδέσεων των Ελλήνων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό με την Ελλάδα είναι κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας.