Αρχική > ΓΕΦΥΡΕΣ > Ομάδες Υλοποίησης της Πρωτοβουλίας > Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ως βασική του αποστολή τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, προγραμματισμό και υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας με στόχους την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας της οικονομίας, καθώς και την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής. Για την επίτευξη αυτών των στόχων το Υπουργείο έχει συστήσει το Αναπτυξιακό Συμβούλιο, γεγονός που σηματοδοτεί την αναγνώριση της ανάγκης χάραξης εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη με μακροχρόνιο ορίζοντα.
 
Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων έχει αναλάβει τον συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων. Η ομάδα αυτή καταγράφει τις πολιτικές που σχετίζονται με την πρωτοβουλία και, σε συνεχή επικοινωνία με την Επιχειρησιακή Ομάδα του ΕΚΤ, επιλαμβάνεται γενικότερων θεμάτων που παρουσιάζονται στην προσπάθεια των Ελλήνων πτυχιούχων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό να «συνδεθούν» με την ελληνική οικονομία.