Αρχική > Προγράμματα Χρηματοδότησης > Ενδιάμεσοι χρηματοπι...

Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών

Στόχος

Βασικός στόχος του καθεστώτος “​Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί - Ταμεία Συμμετοχών” ε​ίναι η σύσταση Τ​αμείων Συμμετοχών ή​ περαιτέρω ειδικότερων Τ​αμείων μ​ε συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου σε αυτά, μέσω επενδυτικών δραστηριοτήτων με απώτερους στόχους την αύξηση του καινοτομικού περιεχομένου των ελληνικών επιχειρήσεων και της δυνατότητας τους για εξαγωγές, καθώς και την αύξηση της απασχόλησης. Επιπλέον, επιδιώκονται επιμέρους στόχοι, όπως για παράδειγμα η αύξηση των δικτυώσεων ή η αναδιάρθρωση επιχειρήσεων.

Ποιες επιχειρήσεις επωφελούνται και δικαιούνται να υπαχθούν

Γενικά

Το Δημόσιο επενδύει σε ταμείο συμμετοχών με εισφορά Εθνικών ή Κοινοτικών πόρων· στη συνέχεια ο διαχειριστής των ταμείων ή του ταμείου συμμετοχών επιδιώκει τη μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση των πόρων με πόρους του ιδιωτικού τομέα.

Η δυνατότητα καθορισμού των επιλέξιμων κλάδων και επενδυτικών σχεδίων εξαρτάται από την τελική μορφή του ταμείου συμμετοχών.

Βασικές επιδιώξεις:
α) Δημιουργία νέων και η μεγέθυνση εξαιρετικά δυναμικών υφισταμένων επιχειρήσεων,
β) Αναδιάρθρωση βιώσιμων επιχειρήσεων,  
γ) Ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις,  
δ) Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και όσων απασχολούν από 250 έως 500 εργαζόμενους.

Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού εποπτεύει τη διαδικασία επιλογής που εφαρμόζει ο διαχειριστής.

Ποιες δαπάνες μπορούν να ενισχυθούν και με ποιόν τρόπο

Ενισχυόμενες δαπάνες
Η υπαγωγή επιχειρήσεων στα παρόν καθεστώς διασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη ευελιξία στον καθορισμό των δαπανών, που δύνανται να ενισχυθούν.

Είδη ενίσχυσης
α) επενδύσεις ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων

β) δάνεια

Αξιολόγηση

Οι διαδικασίες επιλογής των επιχειρήσεων καθορίζονται από τη συμφωνία Δημοσίου - Διαχειριστών.

Ωστόσο, ζητήματα όπως η επιλογή των διαχειριστών, το επίπεδο μόχλευσης, το ύψος αμοιβής των διαχειριστών, ο έλεγχος, η διάρκεια και ο τρόπος λειτουργίας των Ταμείων θα αποτελούν αντικείμενο εποπτείας του Ταμείου Συμμετοχών από τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Διαφορές με άλλα καθεστώτα του νόμου

Το καθεστώς παρέχει τη δυνατότητα μέγιστης ευελιξίας, αλλά και έντασης ενίσχυσης από το σύνολο του Α.Ν., μέσω της συμμετοχής των Ταμείων στο κεφάλαιο των ενισχυόμενων επιχειρήσεων.
Επίσης, πρόκειται για το μόνο καθεστώς που χορηγεί δάνεια και κεφαλαιακή συμμετοχή.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Ο Α΄ κύκλος αναμένεται να ανοίξει στο τέταρτο τρίμηνο του 2017

 

Επικοινωνία

ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση Έγκρισης & Παρακολούθησης Επενδύσεων

Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων

Διεύθυνση: Λέκκα 23-25, 5ος όροφος, Τ.Κ. 10562 Αθήνα

Email: infodesk@mnec.gr

Τηλ: +30 210 3258800 - 804