Αρχική > ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ > Προγράμματα Χρηματοδότησης

Προγράμματα Χρηματοδότησης

Συχνά αναφέρεται ότι οι ευκαιρίες χρηματοδότησης στην Ελλάδα είναι περιορισμένες. Υπάρχει, όμως, σημαντικός αριθμός προγραμμάτων, τα οποία στηρίζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της έρευνας, χωρίς να είναι ίσως πολύ εύκολα προσπελάσιμα. Η πλατφόρμα αυτή θα συμβάλλει στην κατεύθυνση της οργάνωσης και πιο συστηματικής προβολής τους, ώστε να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τα προγράμματα αυτά είναι ανταγωνιστικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό της ΕΕ με στόχο να συμβάλουν στην υλοποίηση μιας πολιτικής της, συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα που υλοποιούνται στην Ελλάδα, αλλά και εθνικά προγράμματα, που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Τα ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ είναι κατά κανόνα προγράμματα με διεθνοποιημένο χαρακτήρα, στα οποία συνήθως απαιτείται η συμμετοχή εταίρων από περισσότερα από ένα Κράτη Μέλη για την υποβολή και υλοποίηση των προτάσεων. Οι προτάσεις υποβάλλονται για έγκριση είτε απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς την παρέμβαση των θεσμών του κράτους μέλους, είτε στις Εθνικές Μονάδες/Υπηρεσίες για τις αποκεντρωμένες δράσεις. Οι προτάσεις που υποβάλλονται κεντρικά στις Βρυξέλλες ανταγωνίζονται με προτάσεις από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και επιλέγονται μετά από συγκριτική αξιολόγηση, ενώ οι προτάσεις που υποβάλλονται αποκεντρωμένα ανταγωνίζονται με προτάσεις από την Ελλάδα και επιλέγονται επίσης μετά από συγκριτική αξιολόγηση. Για τα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα υπάρχουν Εθνικά Σημεία Επαφής, τα οποία ενημερώνουν τους πολίτες για τις λεπτομέρειες των Προγραμμάτων.

Να σημειώσουμε ότι εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα, είτε πρόκειται για στελέχη επιχειρήσεων, είτε για Διδακτικό/ερευνητικό προσωπικό ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό μπορούν να μετακινηθούν μέσω του Προγράμματος Erasmus+ για να διδάξουν σε ελληνικά ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

Τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα χρηματοδοτούνται από συγκεκριμένα κονδύλια του Πολυετούς Προϋπολογισμού της ΕΕ, τα οποία έχουν κατανεμηθεί στην Ελλάδα και από εθνικούς πόρους (κρατικό προϋπολογισμό). Οι τομείς προτεραιότητας που χρηματοδοτούνται συναποφασίζονται μεταξύ της ΕΕ και της Ελλάδας και η διαχείριση των προγραμμάτων αυτών γίνεται στην Ελλάδα με δικαίωμα ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά κανόνα, οι προτάσεις υποβάλλονται για έγκριση σε αρμόδιους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα της Ελλάδας, ανάλογα με το Πρόγραμμα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του ΕΣΠΑ.

Επίσης μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο.